Plens municipals i Juntes de Govern

 

 

El Ple Municipal és el màxim òrgan municipal i el presideix l’alcalde. Té, entre d’altres competències, la d’aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

Els plens municipals, per aquesta legislatura, se celebren bimensualment, durant la primera quinzena del mes corresponent.

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat, potestatiu en els municipis de menys de 5000 habitants, del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres
L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.
A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Competències
Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

  1. L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

  2. Les atribucions que el Ple li delegui.

  3. Les atribucions que l'alcalde li delegui.

  4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Actes dels Plens

 

Ple 1 d'abril de 2019