Pressupostos

El  pressupost  municipal  és  una  ordenança  que  ha  d’aprovar  anualment  el  consistori.  El pressupost municipal contempla quins seran les despeses i ingressos de l’exercici i ha de seguir els criteris de la Llei d’hisendes Locals.

No hi ha informació en aquest moments