Perfil del contractant

En compliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de l'Esquirol, ha creat aquest apartat per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.
A través del següent enllaç podeu accedir a la plataforma de serveis de contractació pública:

Perfil del Contractant

* Consulteu el Plec de clàusules administratives generals


Perfil del contractant

No hi ha informació en aquests moments