Tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per a autònoms

Escut Ajuntament

Ha sortit publicat al DOGC (08/02/2021) l’obertura del tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa
La presentació del formulari d’isncripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es complexixin els requisits establerts.

Qui pot efectuar la inscripció prèvia:
• Persones treballadores autònomes danades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
• Persones treballadores donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu.
• Persones treballadores autònomes, persona física, acollides a l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena del Reial Decet legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
• Persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han contituït na empresa amb personalitat jurídica pròpia.
• Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
• No es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores

Quin són els requisits per accedir a la inscripció prèvia:
• Tenir el domicili en un municipi de Catalunya
• Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021
• Mantenir la seva alta com a persona treballadora autònoma de forma ininterrompuda, com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021
• La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €
• El rendiment de l’activitat de tot l’any 2020 no ha de superar l’import de 17.500 €.

Termini per efectuar la inscripció prèvia
El formulari d’inscripció prèvia es podrà presentar de les 9:00 hores del dia 19 de febrer de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 26 de febrer de 2021

Procediment d’inscripció prèvia
Per a la inscripció prèviales persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d’emplenarel formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) Aquest tràmit només es pot fer utilitzant la signatura electrònica.