Obertura del nou Parc d’Horts Socials a l’Esquirol

L'Ajuntament de L'Esquirol, amb la col·laboració d'un grup de veïns, crea el Parc d'Horts Socials que disposarà de 19 parcel·les, una de les quals estarà a disposició dels alumnes de l'Escola El Cabrerès.

La filosofia d'aquest parc d'horts passa per l'agricultura ecològica i pel treball comunitari. Tot usuari/ària del Parc es comprometrà a fer un conreu basat en les normes del cultiu ecològic i l'ús de pesticides tòxics i adobs de síntesi química quedarà completament prohibit. Existirà un petit espai comú i participatiu, on es disposarà dels fems comuns i es podran dur a terme algunes tasques col·lectives.

Aquests horts es troben a disposició dels veïns al nucli històric de l'Esquirol, entre el carrer Major i el carrer Nou, just sobre el call de Can Vilar. On antigament, fa molts anys, ja hi havia hagut horts.

Per disposar d'una d'aquestes parcel·les caldrà fer una petició formal i justificar-ne l'ús. Aquestes concessions seran de tres anys amb opció a continuïtat.

Les peticions s'hauran de fer emplenant el full de sol·licitud que us podeu descarregar al final d'aquesta notícia.

 

Full de sol·licitud

A Cantonigròs ja fa uns anys que hi ha cinc parcel·les d'horts socials els quals funcionaran amb la mateixa normativa del nou parc de L'Esquirol.

S'elaborarà un llistat inicial per atorgar les cessions amb totes les persones interessades a disposar d'una parcel·la al parc d'horts socials; l'ordre i prioritat d'entrega estarà en funció de la data de la sol·licitud, de si es tracta d'una família o d'una sola persona i d'algun altre criteri que pugui ser considerat com a prioritari pels gestors del parc. En cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les de cessió, es confeccionarà una llista d'espera per als interessats. En el cas de Cantonigròs, que les parcel·les ja estan cedides, es demanarà els usuaris que renovin la sol·licitud i es farà una llista d'espera per a noves sol·licituds.

NORMATIVA D’ÚS DE LES PARCEL·LES D’HORT

Les persones usuàries que hagin estat adjudicatàries d’una parcel·la estan subjectes a complir la següent normativa d’ús. També han de complir aquesta normativa les entitats a qui es cedeixi alguna parcel·la o espai dins del Parc.

ESPAI

1. La parcel·la està delimitada per fites que no es poden moure per cap motiu. La persona usuària només podrà conrear l’espai de la parcel·la, ni els camins ni altres espais del Parc.

2. No es permet la realització de cap classe d’obra, ni la instal·lació de qualsevol tipus de tanca o separació, així com la construcció de nous elements o alteració dels existents en la parcel·la adjudicada.

3. S’han de mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements del Parc, tant la parcel·la pròpia com els espais comunitaris (accessos, cobert, font, etc.). Cada usuari ha de mantenir lliure de males herbes els trams de camins que delimitin amb la seva parcel·la i col·laborar en el manteniment general i comunitari del Parc.

4. Per tal de preservar l’estètica i qualitat paisatgística del Parc d’Horts Socials, cal respectar els següents criteris:

a. Es obligatori l’ús de la canya natural o material vegetal com a únic aspre permès. No es permet l’ús d’altres materials, com per exemple les varetes de ferro.
b. Es permet l’ús de malla verda per evitar danys per pedregades, si bé cal que sigui del mateix tipus a totes les zones d’horta. L’estructura de suport haurà de ser feta amb canya natural o bé aspres de fusta natural (per exemple avellaner, boix o similars).
c. No es permeten els hivernacles.
d. Es prohibeix l’aportació de qualsevol tipus d’objecte o material penjant (estructures metàl·liques, plàstics, bidons, CD, materials d’obres, etc.) susceptible d’alterar l’estètica del lloc.

 

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

5. S’ha de mantenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries i els veïns i veïnes dels habitatges adjacents al Parc i no produir molèsties, sorolls molestos o males olors.

6. En els recintes d’horts comunitaris no és permesa la tinença o cria de cap tipus d’animal. En cas d’acompanyar-se de gossos, caldrà que restin lligats a la parcel·la del propietari de l’animal, per tal d’evitar que entrin dins els espais adjacents. De la mateixa manera, caldrà evitar que els gossos bordin o produeixin cap tipus de molèsties als veïns. En cap cas no podran estar a l’hort sense la presència de la persona adjudicatària.

7. No és permès fer cap tipus de foc, ni dins la parcel·la ni a l’entorn. Tampoc està permès fer barbacoes.

8. No és permès passar la nit a les zones d’horts municipals.

9. No està permès circular o estacionar vehicles dins el Parc (excepcionalment, estarà permès entrar-hi amb una bicicleta).

10. Quan la persona usuària marxi dels horts, caldrà que tanqui els accessos generals. Les claus no es podran facilitar a terceres persones ni tampoc es podran canviar els panys o cadenats de cap tipus.


RESIDUS

11. La persona adjudicatària es compromet a gestionar les deixalles que generi segons els criteris municipals pel que fa la recollida selectiva dels diferents residus.

12. Pel que fa a les restes vegetals, es promourà el compostatge en una zona habilitada especialment dins el Parc. Tanmateix, qui ho vulgui, podrà tenir un compostador dins la seva mateixa parcel·la. L’Equip Gestor del Parc definirà les directrius a seguir en la gestió del compostatge col·lectiu.


BONES PRÀCTIQUES HORTÍCOLES

13. Per al bon ús de les parcel·les és imprescindible el compromís amb les bones pràctiques hortícoles i, en especial:

a. Cal conrear l’hort seguint els criteris de l’horticultura ecològica o biodinàmica.
b. Està prohibit l’ús de productes pesticides sintètics i adobs químics. Estarà permès l’ús de productes fitosanitaris admesos pel cultiu ecològic, sent lliure l’ús de tractaments suaus, però restringint-se l’ús de perillosos (com ara brou bordelès o rotenona) per a casos extrems. Qui no conegui l’ús i administració d’aquests tractaments, haurà de demanar informació i permís d’aplicació prèviament als gestors del Parc i de cap manera els aplicarà sense autorització, i menys encara en dies ventosos.
c. Prioritzar l’ús de varietats locals i comarcals, més adaptades a les condicions del país, i no utilitzar transgènics ni híbrids.
d. Es prioritzarà l’encoixinat natural. No estarà permès cobrir la terra amb plàstic.

14. Està prohibida la plantació i el cultiu de:

a. Plantes psicotròpiques i tota mena de plantes il·legals.
b. Arbres i arbustos, ja que podrien envair o fer ombra a les parcel·les veïnes.
c. Plantes plurianuals amb l’excepció de la carxofa, l’espàrrec, les maduixes i plantes medicinals i aromàtiques.

15. Està prohibida la comercialització dels productes obtinguts en el conreu de les parcel·les. Tots els productes són exclusivament per a consum propi, exceptuant el cas d’intercanvi d’excedents amb els usuaris i veïns interessats a fer-ne.

16. Les persones usuàries estan obligades a fer un ús correcte i sostenible  de l’aigua i dels elements de rec, que ha de ser de tipus gota a gota:

a. Cada usuari ha d’instal·lar i mantenir en bon estat els elements del sistema de reg de la seva parcel·la, que seran facilitats per l’Ajuntament. Aquests elements del rec pertanyen als horts i no es poden extreure.
b. L’aigua de la font és potable, cal fer-ne un ús coherent i sostenible.
c. Està prohibit connectar mànegues per fer reg a raig o aspersió. En tot cas es pot disposar del suport de regadores o galledes per fer una aportació extra d’aigua.
d. Cada usuari es responsabilitza de controlar la clau de pas de l’aigua del reg, que cal deixar tancada al marxar del Parc.
e. Està prohibida la instal·lació o ús de bidons o dipòsits per acumular aigua.

17. Cada usuari portarà les seves pròpies eines i es farà responsable d’aquestes. Per minimitzar les molèsties veïnals, es desaconsella l’ús de maquinària de motor, llevat de casos puntuals. La feina de batre la terra amb motocultors haurà de ser autoritzada prèviament per l’Equip Gestor del Parc; es donarà prioritat absoluta a l’ús de la fanga i altres eines i mètodes manuals de conreu i manteniment de l’entorn.

18. Les persones usuàries respectaran i participaran en la gestió de l’espai on hi ha la pila de fems, a disposició de totes les parcel·les, així com en altres tasques col·laboratives a les quals se’ls convoqui per a un correcte funcionament de l’espai i usos comunitaris.


ALTRES OBLIGACIONS

19. No es permet la cessió, préstec o lloguer de la parcel·la a terceres persones. La persona adjudicatària ha de treballar personalment el seu hort, excepte amb l’ajuda de les persones de la seva unitat familiar o l’ajuda de la resta de persones hortolanes. Altres casos particulars hauran de ser consultats amb l’EGP (Equip Gestor del Parc).

20. La persona adjudicatària està obligada a satisfer anualment la taxa municipal que l’Ajuntament aprovi.

21. La persona adjudicatària respondrà dels seus actes personals i dels que puguin realitzar els acompanyants als quals permeti l’accés al Parc i que suposin danys a les instal·lacions comunes o privades o representin infracció d’aquesta normativa.

22. Cap persona usuària podrà deixar la seva parcel·la sense treballar. En cas d’impossibilitat, s’haurà de comunicar a l’Equip Gestor del Parc. En cas de deixar l’hort descuidat més de tres mesos sense cap notificació, la llicència d’ús s’extingirà immediatament i la parcel·la tornarà a ser adjudicada de nou.

23. La persona adjudicatària es compromet a seguir les indicacions de l’Equip Gestor del Parc respecte a l’ús correcte i bon funcionament dels diferents espais del Parc. 

24. En cap cas les persones usuàries tindran dret a una indemnització sota cap concepte. L’Ajuntament no es fa responsable dels furts, robatoris o actes vandàlics que puguin afectar les parcel·les, les collites, eines ni qualsevol altre bé moble o objecte personal que les persones usuàries puguin tenir en el recinte.

25. Les persones adjudicatàries estan obligades a declarar qualsevol canvi d’adreça i/o de dades de contacte (telèfon, correu electrònic...) a l’Ajuntament.

26. L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions recollida en aquesta Normativa suposarà la revocació de la llicència d’ús de la parcel·la.
27. La cessió de les parcel·les als adjudicataris serà atorgada per un termini de tres anys, tret que la persona sol·licitant demani expressament fer-ne ús per menys temps (no menys d’un any). Aquest termini serà renovable, tenint en compte condicions com ara llista d’espera d’altres sol·licitants i, d’altra banda, compromís de permanència dels adjudicataris existents. Aquests aspectes, si sorgís cap conflicte, hauran de ser resolts per l’EGP.

ANNEX:

Equip Gestor del Parc

Es crearà un Equip Gestor del Parc d’Horts Socials del municipi. Estarà integrat per:

a) Un representant de l’Ajuntament de L’Esquirol.
b) Tres persones representants i adjudicatàries de parcel·les (2 representats del Parc de l’Esquirol i 1 representant del Parc de Cantonigròs), que canviaran  anualment de manera rotativa. Aquestes rotacions, llevat la del representant de l’ajuntament, es decidiran en assemblea d’usuaris del Parc. 

Les seves funcions seran:

  • Vetllar per l’ús adequat dels horts i el compliment de la normativa.
  • Proposar a l’Ajuntament la revocació i nova adjudicació de les llicències d’autorització d’ús.
  • Resoldre problemàtiques que no estiguin previstes en la normativa i fer propostes de millora.
  • Promoure l’organització de trobades lúdiques i de treball, tallers i xerrades sobre el cultiu ecològic, etc. per els usuaris de les parcel·les del Parc i obert a la participació de tota persona interessada.

Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud i/o la normativa del Parc d'Horts Socials clicant sobre els d'ocuments d'aquí sota:

Adjunt noticia: PDF icon Download horts_socials_solicitud_v24.pdf (148.07 KB), PDF icon Download normativa_parc_horts_socials_del_municipi.pdf (144.14 KB)