L’alcalde i tres regidors de l’Esquirol condemnats a pagar una dura multa de 27.900 euros per una llicència d’obres concedida irregularment l’any 2003 i reiterada de nou l’any 2008.

Sota l'amenaça de l'embargament dels seus béns, l'actual alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà i tres regidors, tots ells membres de la Junta de Govern Local l'octubre de l'any 2013, Joan Callejón, Ventura Bagaria i Alba Molas, els dos últims també actuals regidors del consistori, han estat condemnats a pagar una multa coercitiva de forma solidària (6.975 euros per càrrec electe) per a la demora fins a la completa execució de la sentència dictada per Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 26 de febrer de 2013, per uns fets que es remunten a l'aprovació d'una llicència d'obres del 9 d'octubre de 2003 i revisada de nou l'any 2008, emparada suposadament per a l'aprovació del POUM. La sentència ferma del 2013 és contra la llicència d'obres revisada l'any 2008 per a l'edificació d'una casa del municipi que la declara parcialment nul·la i que n'ordena, per tant, l'enderroc parcial del mur de contenció de terres de la parcel·la, l'enderroc de la planta sota coberta i retrocedir 30 cm en paral·lel la totalitat de la façana oest.

Per a l'aplicació de la multa, aquesta sentència es limita a reproduir literalment la Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 20 de setembre de 2017 sobre la imposició de multes coercitives, que correspon amb el cas de les multes imposades als membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya segons la Llei del referèndum d'autodeterminació, que per motius obvis, és extraordinàriament dura

Les llicències d'obres es van atorgar l'any 2003 i l'any 2008 essent alcaldes el sr. Antoni Roquer (CIU) i el Sr. Pep Mas (CIU) mitjançant sengles decrets d'alcaldia.

Va ser el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en data 30 de juliol de 2013 que va trametre l'expedient, tot indicant la necessitat de comunicar l'òrgan responsable de l'execució de la Sentència d'enderroc. Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local en data 3 de setembre de 2013, s'indicà que l'òrgan encarregat del compliment de la Sentència era la mateixa Junta de Govern Local, en aquell moment l'alcalde i els regidors de l'equip de govern del grup municipal Cabrerès i Progrés, que acordà requerir a la propietat per tal que procedís a l'execució voluntària de les obres a realitzar, atorgant-se un termini de dos mesos per al compliment voluntari d'aquesta.

Poc després, el 10 d'octubre de 2013, fou investit nou Alcalde d'aquest municipi el sr. Àlex Montanyà. Fruit d'aquest nomenament, l'Alcaldia procedí a delegar funcions en els regidors i regidores que s'incorporaren al nou equip de govern municipal, sense que cap d'ells coincideixi amb els membres de l'equip de govern precedent.

Atesa la complexitat de les obres a executar, la propietat presentà, en data 3 de desembre de 2013, un projecte tècnic amb la finalitat que li fos autoritzada l'execució de les obres en compliment de la Sentència. Examinada la documentació, per part dels Serveis Tècnics municipals es constatà que aquest no acomplia la Sentència, per la qual cosa, es requerí a aquesta que procedís a la seva esmena.

En data 30 d'abril de 2014, l'Ajuntament donà trasllat de la documentació presentada de nou per la propietat al Jutjat núm. 2 de Barcelona, a l'efecte que es poguessin pronunciar en relació al contingut d'aquesta. Trasllat sense resposta encara el dia d'avui.

A l'espera, doncs, de la resposta, en data 12 de juny de 2014, l'Arquitecte municipal va emetre informe en relació al projecte presentat, concloent, que el projecte no s'ajustava a les determinacions exposades en la Sentència, per la qual cosa es condicionava la seva concessió al compliment de les condicions particulars (enderroc parcial del mur de contenció de terres la finca, enderroc de la planta sota coberta i retrocedir 30 cm en paral·lel la totalitat de la façana oest). Aleshores, la Junta de Govern Local, on ara sí que en formaven part l'alcalde i els tres regidors condemnats, atorgà llicència municipal urbanística per a l'execució de les obres de referència, i d'acord amb els informes emesos. Acord fou notificat al Jutjat.

Tot seguit, el Jutjat, en data 17 de juny de 2014, notificà un Auto de data 10 de juny de 2014 pel qual s'ordenava a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) per tal que en el termini de dos mesos designés un servei, autoritat, funcionari, empresa o entitat, pública o privada, que procedeixi a les obres segons allò acordat en les actuacions, requerint-se així mateix i de forma sorprenent a l'Ajuntament de l'Esquirol per tal que en el termini de 10 dies identifiqués les persones físiques que formen part de la Junta de Govern Local a l'efecte de poder-los imposar, amb càrrec al seu propi patrimoni, les multes coercitives acordades en la STSJC 154/2013. L'escrit d'al·legacions dels càrrecs electes fou interposat el 30 de juliol de 2014.

Sembla que des del 10 de juny del 2014, l'òrgan encarregat del compliment de la sentència seria la Generalitat de Catalunya. Però nou fou fins el 4 de desembre de 2014 que el Servei de protecció de la legalitat urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat, no va comunicar a l'Ajuntament de l'Esquirol que havia estat la unitat designada per a l'execució de la Sentència. De nou, el dia 16 de febrer de 2016, l'Ajuntament es reuneix amb el Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per accelerar el procés d'execució de la sentència i acordar els termes de la tramitació administrativa.

En de data 1 de juny de 2016, el Jutjat ordena a la Generalitat que procedeixi "sin demora" a l'inici de l'obra d'enderroc. I, no és fins el 16 de novembre de 2015, quan el Director General d'Urbanisme dictà resolució d'inici de les actuacions d'execució subsidiària.

El 9 d'octubre de 2015, és quan s'indica la procedència de liquidar les multes imposades als càrrecs electes fins a la data i requerir-ne el pagament per un import de 27.900 euros. I també, es requereix a la Generalitat que informi sobre l'estat del procés de demolició. Contra l'esmentada liquidació, la representació processal de la corporació i la dels mateixos interessats, formulen sengles recursos de reposició.
Abans i des de la investidura de l'actual alcalde (AUD-ERC), que va ser reelegit en les eleccions municipals del 2015 per majoria absoluta, es van mantenir diverses reunions amb els propietaris de la casa afectada i els seus advocats. De mutu acord i constatant també amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el mateix conseller, el Sr. Josep Rull, la necessitat de complir la sentència d'enderroc parcial de l'habitatge, es va decidir accelerar tots els tràmits fins al punt de preparar un allotjament alternatiu perquè la família en pogués fer ús durant les obres previstes.

Finalment, en data 4 d'octubre de 2017, la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictà la Sentència 620, per la qual desestima el recurs d'apel·lació contra la liquidació de les multes coercitives.

Malgrat tots els tràmits administratius endegats pel consistori d'ençà que en fou coneixedor dels fets l'octubre del 2013 i malgrat que el mateix Jutjat ordena i trasllada l'execució de la sentència al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el juny del 2014, aquest desestima el recurs presentat pels càrrecs electes i imposa doncs una primera liquidació de la multa per import de 75€ per dia des del 2 d'octubre de 2014 al 9 d'octubre de 2015.

Al maig del 2017, gairebé tres anys després de tenir-ne la notificació, el projecte de les obres, d'un import aproximat de 120.000 €, la Generalitat en va iniciar el concurs públic per a la seva adjudicació. Va quedar desert el passat mes de juny de 2017. Vist que no és viable un recurs de cassació contra aquesta sentència i vist que es pot fer una nova liquidació de multa coercitiva per més import i que la Generalitat té paralitzada l'execució de les obres a l'espera del trasllat de l'expedient a INCASOL, els càrrecs electes hauran de pagar aquesta multa en la major brevetat possible i iniciar el consistori, el concurs públic per a l'adjudicació de les obres amb la voluntat de finalitzar aquest procés i els perjudicis a la família greument afectada. L'Ajuntament per altra banda haurà de fer front a l'import de les obres i als danys i perjudicis causats als particulars. Doncs, uns perjudicis econòmics per a les arques municipals que aquest consistori vetllarà perquè els primers culpables de les irregularitats se'n facin finalment responsables.