Desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi

Durant els mesos vinents l'empresa operadora FIBROPTIC CAT TELECOM, S.L. (commu) realitzarà el desplegament de la xarxa de fibra òptica pel municipi (l'Esquirol i Cantonigròs), un cop aprovat el corresponent pla de desplegament. És per això que els veïns rebreu la visita, al vostre domicili, d'agents de l'empresa operadora per tal de sol·licitar-vos el permís per instal·lar la xarxa de fibra òptica a través de la façana dels edificis.

Davant les consultes i dubtes en determinats aspectes de l'estesa de xarxa, l'Ajuntament us informa:

  1. D'acord amb la legislació vigent de telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions), les empreses operadores tenen dret a ocupar la propietat privada i el domini públic quan resulti necessari per al desplegament i la instal·lació de la xarxa de fibra òptica.
  2. El desplegament s'haurà de fer, preferentment, a través de les canalitzacions soterrades existents. Quan aquestes canalitzacions no existeixin, o no sigui possible utilitzar-les per raons tècniques o econòmiques, es podrà fer de forma aèria i per les façanes dels edificis, fent servir les canalitzacions i les instal·lacions que ja existeixen. L'Ajuntament vetllarà perquè la instal·lació es faci correctament, d'acord amb la legislació de telecomunicacions i el Pla de desplegament presentat per l'empresa operadora i aprovat per l'Ajuntament.
  3. Sense perjudici del dret dels operadors a imposar la servitud de pas forçosa d'acord amb la legislació sobre expropiació forçosa, les persones propietàries poden pactar de forma voluntària l'autorització de la instal·lació del cable a la seva finca. La signatura del permís és totalment voluntària i no suposa, per a aquestes persones, cap compromís de cost o de contractació dels serveis de telecomunicacions amb l'operador titular de la xarxa.

El passat divendres 1 de desembre l'Ajuntament va convocar una xerrada informativa, on Ferran Martínez, regidor de Comunicació del consistori i els responsables de l'empresa encarregada del desplegament van explicar el detall del projecte i van respondre les diferents consultes que van plantejar els veïns que van omplir la sala de Plens.