CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Aquest dissabte 17 de juny es van reunir els càrrecs electes, d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el dia 28 de maig de 2023, assistits pel secretari interventor per tal de constituir el nou Ajuntament de l’Esquirol i renovació de la totalitat dels membres de la corporació local.

Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació va llegir l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i atenent a allò que es disposa en aquest article i els següents, es va constituir la Mesa d’Edat, integrada pel senyor VENTURA BAGARIA CANAL, de 69 anys, regidor electe de major edat, que la presideix, i pel senyor FRANCESC ILLAMOLA PUNTÍ, de 41 anys, regidor electe de menor edat, dels presents.

Un cop constituïda la Mesa d’Edat es va procedir a la presa de possessió dels càrrec dels 11 nous regidors;

 • Sr. Àlex Montanyà Rifà (AUD-ERC-AM)
 • Sr. Francesc Hernández Gallego (AUD-ERC-AM)
 • Sr. Ventura Bagaria Canal (AUD-ERC-AM)
 • Sra. Elisabet Redon Verdaguer (AUD-ERC-AM)
 • Sr. Ignasi Garolera Coromina (AUD-ERC-AM)
 • Sra. Marta Puigdesens Iglesias (AUD-ERC-AM)
 • Sr. Vicenç Ramon Puigví Vilà (CM)
 • Sr. Enric Roca Casas (CM)
 • Sr. Daniel Torrents Gil (CM)
 • Sr. Quico Illamola Puntí (CM)
 • Sra. Maria Salomé Tomás Quevedo (SC)

Després d’això, el president de la Mesa d’Edat va preguntar als regidors i a les regidores que encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a alcalde o la retiren.

Els candidats eren:

 • Sr. Àlex Montanyà i Rifà (AUD-ERC-AM)
 • Sr. Vicenç Ramon Puigví Vilà (CM)
 • Sra. Maria Salomé Tomás Quevedo (SC)

Elegit el sistema de votació nominal es va dur a terme la votació dels/de les regidors/es cridats pel president de la Mesa d’Edat per manifestar el seu vot. D’aquesta votació envà sortir escollit el Sr. Àlex Montanyà i Rifà, essent proclamat alcalde president de la corporació. Acte seguit es va fer la presa de possessió del càrrec i el president de la Mesa va fer el lliurament dels atributs del càrrec. D’aquesta manera l’alcalde Àlex Montanyà va passar a ocupar la presidència de la Sala i es va dissoldre la Mesa d’Edat.