Empadronament

Regidoria de Governació

Alta al padró municipal d’habitants.

Es pot donar d’alta qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada. 

Es pot fer el tràmit a les oficines municipals o bé a través de la web: www.lesquirol.cat tramits, aportant els documents necessaris per correu ordinari o portant-los a les oficines municipals.

Dades de contacte
C/ Nou, 1
938 568 000
Preu: 

Gratuït

Informació adicional: 

Oficines Ajuntament

Forma de gestió: 

Directa