Subvencions a les empreses de comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, afectats econòmicament per al COVID 19.

En data 29 d’abril de 2020 ha sortit publicada, al DOGC, la resolució i convocatòria del Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya, en relació a la concessió de subvencions a les empreses de comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, afectats econòmicament per al COVID 19.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser:

• Professionals autònoms, donats d’alta en el règim dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA)
• Empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta en el cens de l’IAE.

S’entén per empreses de serveis, a la convocatòria, les següents activitats empresarials:

 • Taller mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Tintoreria i bugaderies
 • Perruqueries i salons d’estètica i bellesa
 • Bars i restaurants
 • Serveis de menjars preparats i càtering

S’entén com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S’entén per empreses artesanes, a efectes d’aquesta convocatòria, aquelles que desenvolupen activitats relatives al repertori de famílies d’oficis artesans  publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre. S’exclou l’artesania alimentària.

Presentació de sol·licituds.

Es farà per mitjans telemàtics a través d’un model normalitzat que es podrà trobar a a la pàgina web del Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

I es presentaran a través del Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat)

Només es podrà presentar una sol·licitud per programa.

 

Dins la convocatòria de subvencions hi ha diferents programes i creiem que els que poden interessar més a les empreses del municipi són:

PROGRAMA 3: REACTIVACIÓ DEL COMERÇ

Objectiu

Reactivar el sector comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma.

Persones beneficiàries

Professionals autònoms i empreses del sector de comerç al detall i de serveis amb establiments a peu de carrer i parades de mercats que acreditin, mitjançant declaració responsable, que a causa de la declaració de l’estat d’alarma, van haver de tancar o varen tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% en la facturació dels mesos de març i abril de 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Requisits

Declaració responsable en que es certifiqui que l’empresa compleix amb una de les dues primeres premisses:

• Que l’empresa es va veure obligada a cessar l’activitat, a causa del Decret d’estat d’alarma

• Que l’empresa ha tingut un decrement de la facturació de com a mínim un 70 %, prenent com a referència els mesos de març i abril del 2020 en relació al mateix període de l’any anterior.

El beneficiari, s’haurà d’adherir a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis que impulsi el CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial.

Quantia de la subvenció

Un màxim de 2.500 €

Despeses subvencionables

• Despeses fixes d’estructura (lloguer, compres de productes,...)

• Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’acció o accions, exceptuant:

 • Sous i salaris
 • Subministres
 • Amortitzacions i rentings
 • Qualsevol despesa de caràcter intern

Criteris de valoració

El procediment de concessió serà l’ordre cronològic de presentació de la sol·licitud

Termini de presentació

Comença l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i fins l’exhauriment del pressupost.

Termini d’execució

Any 2020

PROGRAMA 4: SUPORT A LA INVERSIÓ PER A LA NOVA IMPLANTACIÓ DE COMERÇOS I MILLORA COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS

L’objectiu és dinamitzar el comerç, ja sigui recuperant locals buits o reformant establiments amb un grau d’antiguitat.

Persones beneficiàries

Professionals autònoms i empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Tipologia:

• Àmbit 1. recuperació de locals buits (compra, arrendament, us d’aparadors, continuïtat empresa comercial, ampliació superfície de venda, annexionant un nou local)
• Àmbit 2 . Reforma establiments a peu de carrer, el sol·licitant ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat  anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2 on grau). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

Requisits:

Pels dos àmbits que la inversió mínima sigui de 2.000 €

• Àmbit 1

 • En cas de compra o lloguer, ser el titular del contracte
 • Disposar del corresponent permís municipal
 • Quedaran excloses inversions superiors a 60.000 €

• Àmbit 2

 • Acreditar la titularitat en, com a mínim 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior, si es tracta d’un familiar de fins a 2 on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3

Despeses subvencionables

• Àmbit 1. Despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de concessió administrativa i despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, instal·lacions,...)
• Àmbit 2. Despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment. No subvencionable, despeses de mobiliari ni de maquinària.

Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 5.000 €

Documentació complementària que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud

• Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment (prèvies a la realització de les accions)
• Còpia llicència obertura municipal
• Pressupost detallat o factures de l’actuació
• Referència de l’informe de resultat de l’autodiagnòstic TIC del CCAM http://autodiagnosi.ccam.cat/

El període de presentació de sol·licituds començarà el 30 d’abril de 2020, fins a exhaurir pressupost.

Per més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 618311365

PROGRAMA 6. REACTIVACIÓ DE L’EMPRESA ARTESANA

Beneficiaris.

Professionals autònoms i empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d’activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans, publicat a l’annex del Decret 182/2014 de 30 de desembre i que a caus de la declaració de l’estat d’alarma, s’hagin vist obligats a tancar o que puguin acreditar un decrement de facturació d’un 70%, en la suma dels mesos de març i abril 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

S’exclou l’artesania alimentària i aquella que no s’esmenta en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Requisits

 • Declaració responsable que l’empresa es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de, com a mínim un 70%, març abril 2020, respecte al mateix període de l’any anterior
 • Un mínim del 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal
 • En cas de no disposar de carnet artesà o mestre artesà, emès per la generalitat de Catalunya, s’haurà d’adjuntar una memòria audiovisual, on s’observi l’artesà realitzant una peça de complexitat tècnica elevada.
 • En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte.
 • Els establiments s’han de destinar a la realització d’una activitat inclosa al Repertori de famílies d’ofici.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 3, reactivació del comerç.

Quantia subvenció

Fins al 100% del cost de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 €

Despeses subvencionables

• Despeses fixes d’estructura (lloguer, subministres)
• Adquisició de matèria primera a proveïdors externs
• Participació en fires, exposicions, concursos,..., i altres actuacions de comercialització i promoció

No són subvencionables:

• Sous i salaris
• Amortitzacions i rentings
• Despeses de viatges, dietes,...
• Qualsevol despes de caràcter intern

Presentació sol·licituds

El termini començarà el dia 30 d’abril de 2020, fins a l’exhauriment del pressupost