S'obre la nova convocatòria del Concurs Fotogràfic Internacional del Collsacabra

Amb aquesta 5a edició, el Concurs Fotogràfic internacional del Collsacabra es consolida cada cop més. En les quatre primeres edicions ja són 1.260 fotografies les que s'han presentat al concurs amb participants d'arreu.

Aquest concurs s'emmarca dins les activitats culturals del CollsacabraViu, una iniciativa mancomunada amb tots els pobles del Collsacabra que segueix les petjades dels inicis de la Fira del Llibre de Muntanya del Collsacabra amb un programa d'activitats a cada poble, durant els caps de setmana del mes d'octubre, i que abasta els àmbits de la cultura, gastronomia, música, natura i esport.


BASES

PARTICIPANTS

Tothom que ho desitgi

CATEGORIES

A. Paisatge del Collsacabra
B. Gent del Collsacabra (retrats i activitats humanes al Collsacabra)
C. Patrimoni i arquitectura del Collsacabra
D. Flora i fauna internacional
E. Tema internacional “Despoblament rural”

OBRES

 • Cada participant podrà enviar un màxim de tres fotografies per a cada categoria.

LLIURAMENT

 • Els treballs s’entregaran en format digital per mail (WeTransfer, DropBox o Google drive) a cultura@lesquirol.cat  en format JPEG sense compressió (12) amb una resolució de 300dpi i 2000píxels exactes el costat ample.  Tanmateix, una vegada hagi deliberat el jurat, es demanarà als premiats una còpia a màxima resolució per a poder imprimir els treballs en gran format. El nom de l’arxiu ha de ser el títol de la fotografia.
 • Juntament amb els treballs fotogràfics, també s’haurà d’enviar la fitxa del formulari d’inscripció que es pot descarregar al web lesquirol.cat. Totes les dades que es demanen a la fitxa són obligatòries. La falta de dades a la fitxa d’inscripció pot suposar la desqualificació del treball presentat.

CALENDARI

 • Data límit de presentació: 13 de setembre del 2021  fins a les 14:00 h
 • Veredicte i entrega de premis: La lectura del veredicte del jurat i l’Entrega de premis es farà a l’Esquirol el dia 16 d’octubre.

CONDICIONS GENERALS

 • Només s’admetran els ajustos bàsics d’edició: Correccions d’ajustos de contrast, saturació, lluminositat, claredat, enfocament, reducció de soroll digital, reenquadrament, eliminació de vinyetatge, neteja de partícules i aberracions òptiques, conversió al blanc i negre.
 • Totes les fotografies de totes les categories han de ser fetes entre el 15 de setembre de 2020 i el 12 de setembre de 2021.
 • El jurat podrà demanar els arxius RAW de les fotografies finalistes.
 • La no presentació de l’arxiu RAW, en el cas que el jurat ho hagi demanat expressament a l’autor, podrà suposar la desqualificació de la fotografia.
 • Els guanyadors dels 1rs premis hauran de fer el cobrament del xec bancari, que es donarà el dia de l’entrega de premis, abans de la finalització de l’any 2021. Passada aquesta data, els xecs no seran vàlids.
 • L’organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.
 • La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

CONDICIONS PER CATEGORIES

 • En les fotografies de la categoria A, paisatges del Collsacabra, es permetrà que hi apareguin elements d’intervenció humana si no són l’objectiu o part important de la fotografia.
 • Les fotografies de les categories A i C,  han de representar qualsevol lloc dels municipis de l’Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l’Esquirol), Tavertet i Rupit i Pruit. Les de la categoria B s’han d’haver pres a qualsevol lloc dels municipis de l’Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs i l’Esquirol), Tavertet i Rupit i Pruit.
 • En la categoria temàtica, categoria E, es valorarà tota aquella fotografia que expressi la idea de “despoblament rural”, tant constatant la situació actual provocada per la massificació a les ciutats, com les conseqüències en els nuclis despoblats o possibles futurs i/o solucions.
 • En la categoria D, flora i fauna, s’exigeix que les fotografies respectin el codi ètic proposat per la Federació Catalana de Fotografia sobre aquest tipus de fotografia. Es desqualificaran les fotografies d’animals que estiguin fora del seu hàbitat natural.


JURAT

 • El jurat estarà format per membres de la Federació Catalana de Fotografia i professionals acreditats de la zona.

PREMIS

 • 1r premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: 500 Euros.
 • 1r premi Ajuntament de Tavertet categoria B: 500 Euros.
 • 1r premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: 500 Euros.
 • 1r premi categories D i E: 500 Euros.

Els 5 treballs guardonats amb el 1r premi de cada categoria s’exposaran impresos en vinil a un lloc adequat i destacat a l’exterior de les poblacions de L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Tavertet i Rupit i Pruit.

 • 2n premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: Cap de setmana rural.
 • 2n premi Ajuntament de Tavertet categoria B: Cap de setmana rural
 • 2n premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: Cap de setmana rural.

 

 • 3r premi Ajuntament de l’Esquirol categoria A: Cistell de productes agroalimentaris.
 • 3r premi Ajuntament de Tavertet categoria B: Cistell de productes agroalimentaris.
 • 3r premi Ajuntament de Rupit i Pruit categoria C: Cistell de productes agroalimentaris.

FINALISTES

 • Hi haurà 6 finalistes per a cada categoria i els treballs s’exposaran impresos a 30x40 dins la programació del Collsacabra Viu 2021 a l’Esquirol i posteriorment s’exposaran en diferents poblacions del Collsacabra.
 • Els finalistes seran avisats amb antelació a la data d’entrega de premis mitjançant una trucada telefònica i/o un correu electrònic.
 • Aquest concurs és puntuable per la lliga de la FCF

RESPONSABILITAT

 • Els Ajuntaments de l’Esquirol, Tavertet i Rupit i Pruit es reserven el dret d’ús dels treballs presentats per a fins no comercials. Els drets d’autor seguiran sent de l’autor.

Codi ètic per a la categoria de flora i fauna

 1. La conservació del paisatge, la vida i la tranquil·litat dels éssers vius i l’equilibri establert en un medi determinat sempre seran més importants que l’obtenció de les imatges.
 2. Cal documentar-se àmpliament respecte del que anem a fotografiar per tal de prevenir actuacions que comportin conseqüències no desitjades.
 3. També cal dominar les tècniques no perjudicials d’aproximació o d’atracció dels animals i aplicar-les correctament. I és necessari conèixer les conseqüències que poden comportar segons l’ambient, l’espècie o l’estació de l’any per tal d’avaluar en cada cas la conveniència o no de la seva utilització.
 4. Es facilitarà a científics i responsables de la gestió dels espais naturals tota aquella informació obtinguda i que, al nostre entendre, pugui ser útil per a la conservació del Patrimoni Natural.
 5. Algunes àrees i algunes espècies estan protegides per normes especials. Caldrà, doncs, estar sempre al corrent d’aquestes disposicions. Si s’ha de treballar en alguna zona especialment sensible o fràgil o amb alguna espècie amenaçada caldrà obtenir les autoritzacions que estableixi de manera  pública i legal l’administració competent.
 6. S’aconsella fotografiar la natura tal com la trobem, sense manipular ni els éssers vius ni les formacions minerals. Si en alguns casos fos imprescindible fer-ho, cal retornar allò que hem mogut a la seva posició original.
 7. Cal passar tan desapercebut com sigui possible per tal d’evitar atraure l’atenció de persones menys informades sobre elements fràgils de l’entorn. També procurarem no difondre informació que pugui posar en risc aquests elements.
 8. És molt important no arrencar ni tallar les plantes o parts de les plantes, tant les que volem fotografiar com les que trobem al seu entorn. Si cal apartar branques, tiges o fulles que es troben en el nostre camp visual, procurarem fer-ho sense malmetre-les.
 9. Fotografiar animals captius o controlats o plantes cultivades pot, en algunes ocasions, minimitzar l’impacte de la nostra activitat sobre espècies especialment delicades. Tanmateix, i per assegurar la nostra credibilitat, sempre que les imatges s’hagin aconseguit en aquestes condicions ho indicarem clarament a qui hagi d’utilitzar les nostres fotografies.
 10. Quan fotografiem animals, un cop obtingudes les imatges desitjades, abandonarem l’espai en el que estem treballant sense deixar cap rastre i prendrem les mateixes precaucions que hem tingut a l’inici de l’activitat per tal d’assegurar-nos que interferim el mínim possible en la seva activitat habitual.
 11. Sempre que percebem que la nostra activitat està influint negativament en el comportament dels animals o en l’equilibri establert en el medi en el qual treballem, l’abandonarem tan aviat i de la manera més curosa que sigui possible.

BASES Esp.

PARTICIPANTES

 • Todo el mundo que lo desee

CATEGORÍAS

 • A. Paisaje del Collsacabra
 • B. Gente del Collsacabra (retratos y actividades humanas al Collsacabra)
 • C. Patrimonio y arquitectura del Collsacabra
 • D. Flora y fauna internacional
 • E. Tema internacional “Despoblamiento rural”

OBRAS

 • Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías para cada categoría.

ENTREGA

 • Los trabajos se entregarán en formato digital por mail (WeTransfer, DropBox o Google drive) a cultura@lesquirol.cat en formato JPEG sin compresión (12) con una resolución de 300dpi y 2000píxels exactos el lado ancho. Aun así, una vez haya deliberado el jurado, se pedirá a los premiados una copia a máxima resolución para poder imprimir los trabajos en gran formato. El nombre del archivo tiene que ser el título de la fotografía.
 • Junto con los trabajos fotográficos, también se deberá enviar la ficha del formulario de inscripción que se puede descargar en la web lesquirol.cat. Todos los datos que se piden a la ficha son obligatorios. La falta de datos a la ficha de inscripción puede suponer la descalificación del trabajo presentado.

CALENDARIO

 • Fecha límite de presentación: 13 de septiembre del 2021 hasta las 14:00 h
 • Veredicto y entrega de premios: La lectura del veredicto del jurado y la Entrega de premios se hará en l'Esquirol el día 16 de octubre.

CONDICIONES GENERALES

 • Solo se admitirán los ajustes básicos de edición: Correcciones de ajustes de contraste, saturación, luminosidad, claridad, enfoque, reducción de ruido digital, reencuadre, eliminación de viñetatge, limpieza de partículas y aberraciones ópticas, conversión al blanco y negro.
 • Todas las fotografías de todas las categorías deben ser tomadas entre el 15 de septiembre de 2020 y el 12 de septiembre de 2021.
 • El jurado podrá pedir los archivos RAW de las fotografías finalistas.
 • La no presentación del archivo RAW, en el supuesto de que el jurado lo haya pedido expresamente al autor, podrá suponer la descalificación de la fotografía.
 • Los ganadores de los 1.os premios deberan hacer el cobro del cheque bancario, que se dará el día de la entrega de premios, antes de la finalización del año 2021. Pasada esta fecha, los cheques no serán válidos.
 • La organización del concurso se reserva el derecho de resolver los casos no previstos en las bases.
 • La participación en este concurso presupone la aceptación de estas bases y de la resolución inapelable del jurado.

CONDICIONES POR CATEGORÍAS

 • En las fotografías de la categoría A, paisajes del Collsacabra, se permitirá que aparezcan elementos de intervención humana si no son el objetivo o parte importante de la fotografía.
 • Las fotos de las categorías A y C, deben representar cualquier lugar de los municipios de l'Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs y l'Esquirol), Tavertet y Rupit i Pruit. Las de la categoría B se deben haber tomado en cualquier lugar de los municipios de l'Esquirol (Sant Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, Cantonigròs y l'Esquirol), Tavertet y Rupit i Pruit.
 • En la categoría temática, categoría E, se valorará toda aquella fotografía que exprese la idea de “despoblamiento rural”, tanto constatando la situación actual provocada por la masificación en las ciudades, como las consecuencias en los núcleos despoblados o posibles futuros y/o soluciones.
 • En la categoría D, flora y fauna, se exige que las fotografías respeten el código ético propuesto por la Federación Catalana de Fotografía sobre este tipo de fotografía. Se descalificarán las fotografías de animales que estén fuera de su hábitat natural.

JURADO

 • El jurado estará formado por miembros de la Federació Catalana de Fotografia y profesionales acreditados de la zona.

PREMIOS

 • 1.º premio Ajuntament de l'Esquirol categoría A: 500 Euros.
 • 1.º premio Ajuntament de Tavertet categoría B: 500 Euros.
 • 1.º premio Ajuntament de Rupit y Pruit categoría C: 500 Euros.
 • 1.º premio categorías D y E: 500 Euros.

Los 5 trabajos galardonados con el 1.º premio de cada categoría se expondrán imprimidos en vinilo en un lugar adecuado y destacado en el exterior de las poblaciones de L'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts, Tavertet y Rupit i Pruit.

 • 2.º premio Ajuntament de l'Esquirol categoría A: Fin de semana rural.
 • 2.º premio Ajuntament de Tavertet categoría B: Fin de semana rural
 • 2.º premio Ajuntament de Rupit y Pruit categoría C: Fin de semana rural.

 

 • 3.º premio Ajuntament de l'Esquirol categoría A: Cesto de productos agroalimentarios.
 • 3.º premio Ajuntament de Tavertet categoría B: Cesto de productos agroalimentarios.
 • 3.º premio Ajuntament de Rupit y Pruit categoría C: Cesto de productos agroalimentarios.

FINALISTAS

 • Habrá 6 finalistas para cada categoría y los trabajos se expondrán imprimidos a 30x40 dentro de la programación del Collsacabra Viu 2021 en l'Esquirol y posteriormente se expondrán en diferentes poblaciones del Collsacabra.
 • Los finalistas serán avisados con antelación a la fecha de entrega de premios mediante una llamada telefónica y/o un correo electrónico.
 • Este concurso es puntuable por la liga de la FCF

RESPONSABILIDAD

 • Los Ayuntamientos de l'Esquirol, Tavertet y Rupit i Pruit se reservan el derecho de uso de los trabajos presentados para fines no comerciales. Los derechos de autor seguirán siendo del autor.

Código ético para la categoría de flora y fauna

 1. La conservación del paisaje, la vida y la tranquilidad de los seres vivos y el equilibrio establecido en un medio determinado siempre serán más importantes que la obtención de las imágenes.
 2. Hay que documentarse ampliamente respecto a lo que vayamos a fotografiar para prevenir actuaciones que comporten consecuencias no deseadas.
 3. También hay que dominar las técnicas no perjudiciales de aproximación o de atracción de los animales y aplicarlas correctamente. Y es necesario conocer las consecuencias que pueden comportar según el ambiente, la especie o la estación del año para evaluar en cada caso la conveniencia o no de su utilización.
 4. Se facilitará a científicos y responsables de la gestión de los espacios naturales toda aquella información obtenida y que, a nuestro entender, pueda ser útil para la conservación del Patrimonio Natural.
 5. Algunas áreas y algunas especies están protegidas por normas especiales. Hará falta, pues, estar siempre al corriente de estas disposiciones. Si se tiene que trabajar en alguna zona especialmente sensible o frágil o con alguna especie amenazada habrá que obtener las autorizaciones que establezca de manera pública y legal la administración competente.
 6. Se aconseja fotografiar la naturaleza tal como la encontramos, sin manipular ni los seres vivos ni las formaciones minerales. Si en algunos casos fuera imprescindible hacerlo, hay que devolver aquello que hemos movido a su posición original.
 7. Hay que pasar tan desapercibido como sea posible para evitar atraer la atención de personas menos informadas sobre elementos frágiles del entorno. También procuraremos no difundir información que pueda poner en riesgo estos elementos.
 8. Es muy importante no arrancar ni cortar las plantas o partes de las plantas, tanto las que queremos fotografiar como las que encontramos en su entorno. Si hay que apartar ramas, tallos u hojas que se encuentran en nuestro campo visual, procuraremos hacerlo sin dañarlas.
 9. Fotografiar animales cautivos o controlados o plantas cultivadas puede, en algunas ocasiones, minimizar el impacto de nuestra actividad sobre especies especialmente delicadas. Aun así, y para asegurar nuestra credibilidad, siempre que las imágenes se hayan conseguido en estas condiciones lo indicaremos claramente a quién tenga que utilizar nuestras fotografías.
 10. Cuando fotografiamos animales, una vez obtenidas las imágenes deseadas, abandonaremos el espacio en el que estamos trabajando sin dejar ningún rastro y tomaremos las mismas precauciones que hemos tenido al inicio de la actividad para asegurarnos que interfiramos el mínimo posible en su actividad habitual.
 11. Siempre que percibimos que nuestra actividad está influyendo negativamente en el comportamiento de los animales o en el equilibrio establecido en el medio en el cual trabajamos, lo abandonaremos tan pronto y de la manera más cautelosa que sea posible.

Podeu descarregar-vos el full d'inscripció i les bases del concurs en català o castellà en format PDF clicant els arxius d'aquí sota.

Adjunt noticia: PDF icon Download bases-concurs-cast_aaff.pdf (3.84 MB), PDF icon Download bases-concurs-cat_aaff.pdf (3.63 MB), PDF icon Download fitxa_inscripcio_2021_interactiu.pdf (157.56 KB)