S’iniciaran les obres al carrer Major a la cruilla amb el carrer de la Placeta i a la cruilla amb el call de Can Xalofa

Es farà una reordenació de la cruïlla del carrer de la placeta amb carrer Major amb la construcció d’un illot per evitar que els vehicles que baixen del carrer Major continuïn en contra direcció en el punt on el carrer passa a sentit únic i trenquin a la dreta tal com marcarà la senyalització vertical i marques vàries.

També es farà una cruïlla elevada amb passos de vianants a la cruïlla amb el carrer Call de Xalofa. Aquesta mesura implica l’ampliació de la vorera actual al marge esquerre. D'aquesta manera, els veïns i veïnes, no hauran de travessar la carretera per caminar pel marge dret on si hi han voreres.

característiques:

  • Adjudicatari: PASQUINA
  • Termini execució: 3 setmanes.

 

L’obra consisteix en:

  • Cruïlla amb el carrer de la Placeta (PK 0+430). Construcció d’un illot deflector, reforç amb senyal vertical i marques viàries.
  • Cruïlla amb el carrer de Can Xalofa (PK 0+570). Cruïlla elevada amb passos de vianants. Aquesta mesura implica l’ampliació de la vorera actual al marge esquerre. Pel que fa al drenatge, s’instal·là un interceptor al punt baix de la carretera i nous embornals a les rampes d’accés.

Durant l’obra, es regularà el trànsit (pas alternatiu) mitjançant personal d’obra.