S’han publicat les bases de la convocatòria pública per una plaça de personal laboral fix de cap de brigada municipal d’obres.

Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles a la pàgina web www.lesquirol.cat i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir del 26 de març de 2024.

És objecte de la present convocatòria la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure, a una plaça d’Encarregat/da de la Brigada municipal d’Obres en règim de personal laboral fix, a la plantilla municipal de l’Ajuntament de l’Esquirol.

La plaça objecte d’aquesta convocatòria té les característiques següents:

  • Àrea/departament: Serveis Públics.
  • Lloc de treball: Cap de brigada municipal d’obres (encarregat).
  • Grup de classificació: C2
  • Denominació del lloc de treball: Cap de brigada d’obres i manteniment.
  • Tipologia: Lloc de comandament
  • Jornada completa: 37,5 hores setmanals.
  • Retribució bruta anual: (2023) 26.584,32 euros.
BASES I CONVOCATÒRIA
Adjunt noticia: PDF icon Download edicte_1.pdf (299.46 KB)