Reforma del campanar de l'església de Sant Martí Sescorts

La Diputació de Barcelona ha lliurat a Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol, i a Ventura Bagaria, regidor de Sant Martí Sescorts, el Projecte bàsic i executiu de reforma del campanar de l'església de Sant Martí Sescorts.

El temple, amb origen al segle XI, és l'edifici més important del veïnat, tant des del punt de vista històric com arquitectònic, i constitueix una peça molt valuosa de l'època romànica, per les seves grans dimensions i pels aspectes constructiu i formal.

L'església  és inclosa en el Catàleg de béns d'interès arquitectònic de la normativa urbanística del municipi, on figura com a Bé  Cultural d'Interès Local (BCIL). L'edifici actual és el resultat de successives ampliacions del temple romànic, amb construccions annexes de diferents  èpoques i estils, que, en algunes parts, han amagat la seva imatge original. Per tal de recuperar aquest monument, evitar la seva degradació, i potenciar-lo com a bé cultural i històric, l'any 2018, atenent la sol·licitud de l'Ajuntament de L'Esquirol, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, va redactar-ne el document d'Estudi Previ de Projecte, que incloïa l'estudi històric i d'evolució  constructiva de l'edifici. El document d'Estudi previ era el primer pas del procés que definia les futures actuacions per a la restauració  i conservació  del conjunt de Sant Martí Sescorts i del seu entorn. Una de les actuacions prioritàries que s'hi plantejaven era la restauració  del cloquer romànic.

El campanar presenta una planta quadrada irregular amb parets de pedra travada amb morter de calç i culminat per una coberta inclinada a quatre vessants acabada amb teula ceràmica corba. Les façanes es desenvolupen en tres nivells d'obertures, a més de la planta baixa, en la qual s'obre la porta d'entrada des de l'interior de la nau central de l'església.

Les solucions adoptades van dirigides principalment a consolidar l'element per tal de poder fer-ne  ús amb seguretat i garanties, però  també  es proposa una restauració  que posi en valor aspectes històrics, arquitectònics i artístics del monument. A grans trets, l'estudi històricoconstructiu de l'edifici distingeix dues parts molt diferenciades, el cos originari del segle XII, amb obertures a les quatre façanes, i la remunta realitzada durant el segle XVII. Es recomana recuperar la fesomia de les dues etapes constructives, obrint les finestres tapiades, i accentuar el potencial de l'edifici com a punt privilegiat per a l'observació  de l'entorn. A l'interior es planteja la substitució de l'actual escala, que passa per davant de diferents obertures, i la recol·locació  dels sostres segons els nivells d'obertures per tal de millorar-ne la lectura històrica. El projecte, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, ha tingut un cost de 12.000 € i preveu inversions per valor de 194.382,28 €.

Els objectius d'aquest treball s'alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 8 Treball digne i creixement econòmic i 11 Ciutats I comunitats sostenibles. Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.

Podeu veure el projecte en detall descarregant-vos l'arxiu PDF d'aquí sota:

Adjunt noticia: PDF icon Download campanar_sms_compressed.pdf (3.82 MB)