Proposta de moció/manifest pel desdoblament i la millora de la r3

Durant el ple municipal celebrat el passat 1 de febrer, es va aprovar una proposta de moció/manifest pel desdoblament i la millora de la r3

La pandèmia de la COVID ens ha demostrat que el teletreball i la reducció de la mobilitat en transport privat són beneficioses per la qualitat de vida, per la sostenibilitat econòmica familiar i per la salut del planeta.

Catalunya és un país petit. Però quan parlem de transport públic i, especialment, transport ferroviari, avui és encara un país de dues velocitats, i això entra absolutament en contradicció amb la imprescindible vertebració territorial. El transport i les comunicacions són eines de vertebració del territori i no han d’esdevenir en cap cas fronteres o línies de divisió.

Per evitar el despoblament de part del territori és necessari conscienciar-nos que cohesió territorial i cohesió social van de la mà, sempre estan unides. I hem d’assegurar que qualsevol ciutadana o ciutadà de Catalunya, visqui on visqui, tindrà les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu projecte vital, personal i familiar, sense haver de renunciar al millor nivell de benestar i qualitat de vida.

I això implica l’accés als millors serveis públics, però també la necessitat de disposar d’infraestructures suficients per poder desenvolupar projectes professionals i econòmics sense haver de migrar a altres poblacions. Així, avui, disposar de fibra òptica, cobertura de telefonia mòbil i bones connexions de transport públic és tan important com fa molts anys ho van ser les carreteres, els hospitals comarcals, les escoles o els equipaments esportius i culturals.

La línia R3 (L’Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà) és l’única línia que dona un servei nord-sud a Catalunya al llarg de l’eix del riu Congost, connectant l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb Osona, el Ripollès i la Cerdanya, i esdevenint l’únic canal ferroviari entre aquestes tres comarques i l’àrea de Barcelona.

Són 161 km i 35 estacions, en una línia d’ample ibèric que a data d’avui és l’única línia de rodalies que discorre en gran part del seu recorregut per via única. En concret, des de Montcada bifurcació i fins a Puigcerdà.

Aquesta estructura de la infraestructura limita la seva la capacitat operativa així com la capacitat de reacció i la fiabilitat de la mateixa, esdevenint la línia que presenta el menor índex de puntualitat de totes les línies ferroviàries (en concret d’un 88,6%).

Aquesta situació, denunciada públicament en repetides ocasions, és un fre al desenvolupament econòmic i al benestar i la qualitat de vida de la nostra ciutadania. L’R3 no tan sols actua com a node de connexió amb Barcelona, sinó que és també un element cohesionador de les comarques centrals de Catalunya, i el seu desdoblament és una necessitat per millorar el servei de la ciutadania, però també per reforçar el teixit industrial,  fer-lo més competitiu i obrir la porta a una major internacionalització.

Des del territori afectat institucions, partits polítics, entitats i associacions hem actuat de forma molt activa per reclamar una solució. Malauradament, avui la R3 és una línia del segle XIX incapaç de donar servei a la ciutadania del segle XXI.

Des de l’any 1980 van començar a dibuixar-se propostes de millora i inversió, i des de l’any 1981 data la primera promesa per desdoblar-la, i existeixen projectes de remodelació i millora concrets des de fa més de 20 anys.

Malgrat els treballs polítics i tècnics d'aquests darrers anys, el desdoblament avança molt lentament. En aquest sentit s’ha fet el treball administratiu que ha permès dotar i executar els projectes per suprimir els passos a nivell del tram i la infraestructura de seguretat i electrificació del mateix.

Falta, encara, dotar de pressupost per adequar les estacions del tram per tal d’incloure-hi la nova via desdoblada, adequar l’espai i suprimir les barreres arquitectòniques de les mateixes. També s’han de fer les obres de desdoblament de la via, les catenàries i les plataformes oportunes, i cal avançar en tots els tràmits ambientals que siguin necessaris pel conjunt de la línia.

En aquests darrers anys s’ha prioritzat el desplegament de molts quilòmetres de línia de trens d’alta velocitat, i en canvi no s’ha apostat decididament per invertir en rodalies, que és el transport ferroviari que té més demanda diària i més afecta el treball i la vida de la nostra ciutadania.

 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents acords:

Primer.- Definir l’ampliació i desdoblament de la R3 com una obra estratègica de país per avançar en la cohesió territorial i social de les comarques afectades i millorar la qualitat de vida i benestar de la ciutadania, així com reforçar l’activitat econòmica.

Segon.- Reclamar a ADIF l’execució de les obres anunciades i compromeses.

Tercer.- Demanar que els propers pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 contemplin les quantitats i partides necessàries per iniciar de manera urgent les obres, i que aquestes es desenvolupin de manera seguida, sense dilacions, fins acabar la remodelació total de la línia. Així mateix, sol·licitar que les inversions en aquesta línia siguin incloses dins dels projectes prioritaris de l’estat espanyol del Pla de Reconstrucció de la Unió Europea.

Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui en té la competència, a presentar una proposta d’increment i millora dels horaris i la tipologia dels trens que s’utilitzen en l’R3.

Cinquè.- Demanar a la Cambra d’Osona que notifiqui aquest acord al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al President del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i al President de la Generalitat, així com també comunicar aquest acord als ajuntaments i consells comarcals afectats.