Prevenció d'incendis forestals. Inici de la neteja forestal al voltant del barri del Padró de l'Esquirol.

L'Ajuntament formalitza el conveni per a regular la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona en l'execució del programa anual d'actuacions 2021 per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica al voltant del barri del Padró de l'Esquirol per un import de 22.351 €. Actuació que es portarà a terme durant els mesos de novembre i desembre del 2021.

Els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels municipis de la Província de Barcelona, que causen anualment greus danys a persones, béns i al medi ambient. Els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. Aquesta realitat provoca que en bona part, a la superfície forestal de la província de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar les activitats agràries, per tal de transformar de manera global el paisatge i prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la biodiversitat i l'equilibri territorial.

L'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, en la seva funció d'assistència als ajuntaments en la prevenció dels incendis forestals, té encarregat el disseny d'estratègies i sistemes per a la prevenció municipal d'incendis forestals i la restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L'objectiu és dotar als municipis d'eines per fer-los més resistents i resilients als incendis forestals i altres pertorbacions naturals, agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la seguretat de les persones, els béns i la constant prestació de serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos als seus habitants.

La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari atès l'informe tècnic de data 8 d'octubre de 2021, amb una valoració favorable considera de gran interès públic que s'executi l'actuació per a la prevenció d'incendis forestals al voltant del barri del Padró de l'Esquirol, per la qual cosa accepta concedir una subvenció a l'Ajuntament de l'Esquirol pel total del cost de l'actuació amb un import de 22.351 €. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l'execució de les actuacions objecte de la subvenció, les quals es duran a terme des del novembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 en 21 hectàrees al voltant del barri del Padró de l'Esquirol a la finca de La Bertrana.

"Programa Anual d'Actuacions 2021 per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica al municipi de L'Esquirol."

ACTUACIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA AL BARRI DEL PADRÓ

L'objectiu de les actuacions contemplades és l'eliminació parcial o total de la càrrega de combustible, per reduir la velocitat de propagació i minimitzar la intensitat del front, de manera que es produeixi un canvi en el comportament del foc i en alguns casos, permetin que el foc sigui atacat pel sistema d'extinció d'incendis forestals. A continuació es defineixen les actuacions a realitzar a les Àrees de Gestió Prioritària (AGP) per tal d'aconseguir aquestes estructures.

Actuacions d'implementació i manteniment de les Àrees de Gestió Prioritària

Silvícoles

Els tractaments silvícoles a implementar en les àrees de gestió prioritària dins del marc del present conveni són les següents:

  • Aclarida de plançoneda, aclarida de millora, aclarida selectiva, selecció de tanys, estassada de sotabosc, poda d'arbres, eliminació de restes, maneig dels productes fusters.

Ramaderes

El suport a la implantació i/o manteniment de ramats al territori és una de les línies per al control del combustible arbustiu i herbaci i la recuperació d'activitat al món rural. Les actuacions a implementar en les àrees de gestió prioritària dins del marc del present conveni són les següents:

  • Adevesament, transformació a pastures, estassada de sotabosc i matoll, sembres, infraestructures de tancament i maneig.

Agrícoles

El manteniment del mosaic agroforestal és una eina essencial per evitar la continuïtat de combustible forestal a escala de paisatge. Les actuacions a implementar en les àrees de gestió prioritària que tinguin aptituds que les facin legalment, agronòmicament i econòmicament viables per tal de crear espais sense continuïtat de combustible forestal, segurs per als mitjans d'extinció i que recolzin l'alimentació del bestiar que realitza el manteniment d'altres àrees de gestió prioritària més pobres en l'àmbit nutricional dins del marc del present conveni són les següents:

  • Recuperació de camps abandonats i rompudes.

Xarxes viàries

Per tal de permetre les actuacions anteriorment indicades, es contempla l'opció d'actuar sobre la xarxa viària per millorar-la.

Actuacions per a la gestió de zones afectades per pertorbacions naturals

Les actuacions de restauració forestal afavoreixen la recuperació de terrenys que han patit una pertorbació recent, sigui biòtica sigui abiòtica: incendis, nevades, ventades, plagues, malures, etc. L'objectiu és mitigar l'impacte negatiu de la pertorbació restablint les seves funcionalitats bàsiques, amb les següents accions:

  • Tallada sanitària, actuacions per control de l'erosió, seguiment i Control de plagues forestals, maneig dels productes fusters.