PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2024

Escut Ajuntament

L’equip de govern (AUD-ERC) ha presentat els pressupostos municipals 2024, aquest dilluns 15 de gener a la Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Esquirol, per un import de 5M euros (5.010.000 €).

El punt d’acord de proposta de votació del pressupost municipal 2024 estava previst incorporar-lo en el Ple Ordinari del passat 8 de gener de 2024, però per a circumstàncies alienes a l’equip de govern no va ser possible incloure tota la documentació en el termini fixat per llei, és per això que a petició de JuntsxCabrerès es va estimar retirar-lo fins al pròxim Ple, aquest 15 de gener.

El deute viu o endeutament de l’Ajuntament és del 37,30 % i es preveu, segons l’informe del secretari/interventor, que sigui del 34% al finalitzar l’any 2024. El consistori compleix amb el límit d’endeutament perquè no supera el deute del 75% dels ingressos corrents.

El projecte de pressupost ha estat aprovat amb:

 • 6 vots a favor de AUD-ERC
 • 4 vots en contra de JuntsXCabrerès
 • 1 abstenció de Som Cantoni.

PRESSUPOST ANY 2024

INVERSIONS – 2.388.883 €

Inversions en serveis bàsics pel municipi: 675.000 €
(L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera)

 • Xarxa d’abastament d’aigua potable i pous: 244.000 €
 • Camins, vies publiques i aparcaments: 381.000 €
 • Enllumenat públic: 25.000 €
 • Xarxa de clavegueram: 25.000 €

Inversions en entitats municipals: 188.000 €

 • Local d’assaig dels músics de l’Esquirol: 30.000 €
 • Remolc Associació de Geganters de l’Esquirol: 8.000 €
 • Pistes del Club Tennis L’Esquirol: 150.000 €

Inversions en equipaments infantils i gent gran del municipi: 25.000 €
(L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera)

 • Parcs infantils: 25.000 €

Inversions en millores en espais educatius del municipi: 827.883 €

 • Ampliació Institut Escola El Cabrerès: 827.883 €

Inversions en conservació de patrimoni: 40.000 €

 • Restauració de La Teularia a Cantonigròs: 40.000 €

Inversions per adaptació al canvi climàtic (estalvi d’aigua, productes de proximitat, plantació de flora autòctona, informació...): 45.000 €

 • Jardins municipals: 25.000 €
 • Horts social: 5.000 €
 • Estació Meteorològica a Cantonigròs: 15.000 €

Inversions en infraestructures viàries i urbanitzacions: 563.000 €

 • Urbanització tram Carrer Cabrera (nou pont de l’Esquirol per accés al barri del Pedró i zona escolar): 237.000 €
 • Urbanització PA·3 Cantonigròs: 200.000 €
 • Urbanització PA·2 Cantonigròs: 126.000 €

Altres inversions: 55.000 €

 • Expropiacions terrenys: 40.000 €
 • Adquisició terrenys: 15.000 €

FINANÇAMENT INVERSIONS

 • Crèdits: 800.000 €
 • Recursos propis: 612.000 €
 • Subvencions de la Generalitat de Catalunya: 575.000 €
 • Contribucions especials i quotes d’urbanització: 311.000 €
 • Subvencions Diputació de Barcelona: 90.000€

RESUM INGRESSOS I DESPESES

ESTAT DE DESPESES

Denominació
OPERACIONS NO FINANCERES
OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal        784.195 €
Despeses corrents en bèns i serveis     1.545.340 €
Despeses financeres            4.400 €
Transferències corrents        254.500 €

OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals     2.388.883 €
Transferencies de capital          12.682 €

OPERACIONS FINANCERES
Passius financers          20.000 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES     5.010.000 €

ESTAT D'INGRESSOS

OPERACIONS NO FINANCERES
OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes     1.322.000 €
Impostos indirectes        190.000 €
Taxes, preus públics, i altres ingressos        738.060 €
Transferències corrents        838.710 €
Ingressos patrimonials          16.230 €

OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions        380.000 €
Transferències de capital        725.000 €

OPERACIONS FINANCERES
Actius financers
Passius financers        800.000 €

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS     5.010.000 €