ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS

L'Ordenança va dirigida fonamentalment, malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable dels animals i promoure el respecte pels seus drets. En aquest sentit, la mera tinença d'animals comportarà obligacions pel seu propietari o posseïdor, el coneixement de les quals es converteix en el primer element perquè valorin i sospesin la decisió que comporta fer-se càrrec d'un animal.

Articles destacats:

  • Article 15: Mètodes de subjecció.

    • Els animals de companyia que circulin per les vies públiques i en espais públics han de fer-ho acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l'animal. A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els gossos han d'anar lligats, amb la corresponent corretja, han de dur collar i, en el seu cas, la placa identificativa. L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació.
  • Article 16: Higiene en la via pública.

    • Els posseïdors dels animals de companyia han d'adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals dels animals les voreres, zones de vianants, parcs infantils, zones d'esbarjo i en general, qualsevol lloc destinat al transit de vianants. Així mateix, es prohibeix que els animals orinin en els parcs infantils, les zones d'esbarjo, façanes d'edificis o el mobiliari urbà.

Podeu llegir tot el contingut de l'ordanança clicant AQUÍ