Obert termini d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari per a treballadors en situació d' ERTO

Escut Ajuntament

Ha sortit publicat al DOGC (08/02/2021) l’obertura del tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a les persones treballadores afectades per un expedient temporal de regulació d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
La presentació del formulari d’isncripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es complexixin els requisits establerts.

Qui pot efectuar la inscripció prèvia:
• Persones físiques treballadores per compte alié, incloses les persones treballadores amb contracte fix discontinu.
• Persones sòcies treballadores de cooperatives i societats laborals i les persones de treball de cooperatives.

Quin són els requisits per accedir a la inscripció prèvia:
• Tenir el domicili en un municipi de Catalunya
• Que es trobin en un ERTO, amb suspensió total o parcial del contracte, almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020
• Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servai Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o de la prestació extraordinària, de mesures socials en defensa de la ocupació, en el perìode indicat, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins el perìode indicat.

Termini per efectuar la inscripció prèvia
El formulari d’inscripció prèvia es podrà presentar de les 9:00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 25 de febrer de 2021

Procediment d’inscripció prèvia
Per a la inscripció prèvia les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d’emplenarel formulari disponible a l’espai de Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/tramits)  , cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.