Línia de beques municipals per activitats extraescolars esportives.

A través del Pla de Concertació i l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona i la regidoria de serveis socials i la regidoria d’esports de l’Ajuntament de l’Esquirol s’ha creat una línia de beques municipals per activitats extraescolars esportives.

Els requisits econòmics màxims per accedir a les beques esportives seran els següents:

a) Es parteix del barem establert per ajudes econòmiques on el valor de Renda de Suficiència de Catalunya per l’any 2019 és de 7.967,73€ anuals per persona descomptat les despeses de lloguer o hipoteca.

b) Els ingressos de la unitat familiar s’obtenen de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar en els darreres 3 mesos, es divideixen per tres mesos. S’hi resta la despesa de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual en un límit de 450€.

c) En cas de presentar-se com a documentació econòmica per la valoració la Declaració de Renda es procedirà a realitzar el càlcul per obtenir els ingressos de la unitat de la unitat familiar s’obtindrà per la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de les rendes de l’exercici 2019 de cada membre computable de la família, i l’import obtingut es dividirà per 12. En cas de acreditar despesa de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual en restarà un límit de 450€.

REQUISITS:

  1. Poden beneficiar-se de les beques els alumnes de 3 a 17 anys empadronats al municipi de l’Esquirol.
  2. Les activitats extraescolars han de ser esportives per accedir als ajuts, les altres activitats no optaran a la convocatòria.
  3. L’activitat s’ha de realitzar al municipi de l’Esquirol, si l’activitat esportiva s’ofereix al municipi i es realitza fora del municipi de l’Esquirol no s’acceptaran les sol·licituds. En el cas que el tipus d’activitat esportiva no s’ofereixi al municipi s’acceptarà a la convocatòria.
  4. Les beques es calcularan a partir del cost anual de la matricula, no s’inclou el material ni desplaçament, s’atorgaran en funció de la puntuació de barems socioeconòmics establerts per les bases fins esgotar partida destinada.

DOCUMENTACIÓ:

- Fotocòpia del DNI de tots els membres computables de la família.
- Fotocòpia del llibre de família complert.
- Declaració renda de l’any 2019 o certificat negatiu d’hisenda de tots els membres computables de la unitat familiar.
- Document acreditatiu d’inscripció al SOC, si s’escau.
- Document del cost total del club esportiu.
- Fotocòpia carnet família nombrosa i /o monoparental.
- Fotocòpia del carnet de discapacitat.
- Últim rebut de lloguer o hipoteca.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Podeu tramitar les beques fins el dia 22 de desembre de 2020 a les oficines de l’ajuntament on trobareu l’imprès normalitzat i la documentació necessària per a tramitar la beca.

Esperem que aquesta iniciativa sigui útil per a facilitar la pràctica esportiva als vostres fills i filles.