L’ESQUIROL INICIA L’ENDERROC DE LA FÀBRICA PINSOS CASADESÚS

Fotografia: Josep Duran

L'Ajuntament de l'Esquirol inicia, de forma subsidiària, l'enderroc de la fàbrica de Pinsos Casadesús construïda als anys 80 a pocs metres de la plaça Major del poble. La seva silueta desapareixerà definitivament de l'horitzó del Cabrerès.

L'antiga farinera inicià l'activitat com a fàbrica de pinsos l'any 1986. Un litigi entre els veïns contra l'empresa i l'Ajuntament iniciat l'any 2004 finalitzà amb una sentència ferma l'any 2013 que desestimava el recurs d'apel·lació presentat pel mateix Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i Pinsos Casadesús i obligà a l'Ajuntament a fer efectiu el cessament i desballestament de l'activitat. Durant aquesta legislatura el Consistori fa efectiva la sentència i lluita per fer efectiu l'enderroc de l'edifici.

L'any 2004, un grup de veïns de l'Esquirol va tenir coneixement de la sol·licitud de llicència ambiental que havia fet la fàbrica de Pinsos Casadesús a l'Ajuntament i després de diverses reunions entre ells i per manifestar les molèsties que causava la fàbrica van decidir presentar un escrit d'al·legacions a l'Ajuntament, recollir signatures de la gent del poble, informar al Síndic de Greuges, i també a la Generalitat de Catalunya. Malgrat tot, la Resolució d'Alcaldia d'octubre de 2007, va decidir atorgar la llicència municipal a l'empresa Pinsos Casadesús.

Els veïns, contra aquesta resolució, van interposar un recurs contenciós administratiu formalitzat al maig de 2008. La sentència de febrer de 2010, dictada pel Jutjat, va decidir estimar el recurs interposat, anul·lar i deixar sense efecte la llicència ambiental per ser contrària a dret, i ordenar el cessament, clausura i desballestament de l'activitat.

Aquesta sentència fou apel·lada per part de la Mercantil Pinsos Casadesús, i també per l'Ajuntament de l'Esquirol i la Generalitat de Catalunya. El setembre de 2013 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar l'apel·lació i la sentència dictada l'any 2010 va esdevenir ferma. Per part de Pinsos Casadesús encara es va presentar un altre procediment judicial: l'incident d'execució de la sentència. Finalment, la Interlocutòria de novembre de 2016, va declarar el ple compliment d'aquesta.

Cessada l'activitat i finalitzats els treballs de desballestament, que no incloïen cap mena d'enderroc i que significaven definitivament la impossibilitat de continuar amb cap activitat industrial, el novembre de 2017 a instàncies de l'alcaldia es va realitzar inspecció a la finca on hi havia les antigues instal·lacions de la fàbrica per tal d'avaluar-ne l'estat de conservació i manteniment.

Fruit d'aquesta visita, facilitada per la mateixa propietat, es va detectar que en la situació actual, les instal·lacions suposaven un perill real, tan pel que fa a la seguretat de les persones que poguessin entrar dins la finca, com per l'estat general de conservació que no permetien assegurar l'estabilitat de l'edifici.

Per tot això, i atesa l'obligació del propietari de la finca del deure de manteniment de les instal·lacions en bon estat de conservació i manteniment, i el perill que la situació actual representava, l'Ajuntament de l'Esquirol va incoar un expedient d'ordre d'execució d'obres de conservació i rehabilitació de dita edificació, amb caràcter immediat per tal, per un costat, garantir la prohibició d'accés de qualsevol persona aliena dins la finca i especialment a l'interior de la fàbrica, i per altra banda, adoptar les mesures necessàries per evitar els diferents perills que s'assenyalaven a l'informe i inspeccionar l'estabilitat de totes les sitges, dipòsits i estructura de les instal·lacions de la fàbrica en general, ja que en la situació actual no es podia garantir la seguretat estructural.

Notificada aquesta ordre, el setembre de 2018 la propietat va comunicar a l'Ajuntament la impossibilitat material de portar-la a terme. És doncs, i atenent el previst pel TRLU (Text refós de la Llei d'Urbanisme), que l'alcaldia va resoldre actuar adoptant la mesura d'execució de les obres de forma subsidiària, iniciant l'acte ordenant una visita per part dels Serveis Tècnics a la finca per tal de realitzar una valoració tècnica i econòmica de les actuacions a realitzar.

El novembre del 2018 es va realitzar aquesta nova i més exhaustiva visita a l'esmentat immoble. Pel què fa a l'estat de conservació s'hi varen detectar altres patologies i es va constatar de nou que l'edifici es trobava en mal estat i en un procés de deteriorament important.

El problema principal era que en la situació de deteriorament en què havia entrat l'edifici es requerien actuacions importants de reforma necessàries per assegurar l'estabilitat i eliminar els perills, que no podien autoritzar-se ateses les circumstàncies tant urbanístiques com de la legalitat de l'activitat i ordre de desballestament.

Les obres imprescindibles per assegurar la integritat física de les persones, i el restabliment de les degudes condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i habitabilitat haurien de consistir en bona part a la reparació integral o realització de nous reforços dels elements estructurals i de tancament. Pel que fa a les grans sitges, la degradació per oxidació havia provocat el desgast i perforació de les planxes de les sitges que són també elements estructurals i a les quals es confia l'estabilitat general. Això havia provocat l'entrada d'aigua esdevenint completament obsoletes.

S'evidencia la ruïna de l'antiga fàbrica de pinsos, en existir una situació de deteriorament físic del mateix que suposa un risc actual i real per a les persones. És a dir, l'immoble i instal·lacions presenten danys estructurals que comprometen la seva estabilitat i la seguretat de les persones, i la reparació no es pot autoritzar d'acord amb l'ordenament jurídic urbanístic aplicable. La reparació dels danys assenyalats seria també superior al 50% del cost de construcció de nova planta d'un immoble de característiques similars a l'afectat, pel que fa a la dimensió, l'ús i la qualitat, utilitzant tecnologia i materials actuals.

En aquesta situació, doncs, i atenent als informes dels serveis tècnics de l'Ajuntament de l'Esquirol, el Consistori considera l'immoble afectat per ruïna urbanística, econòmica i inicia el corresponent expedient per ordenar immediatament l'enderroc. Els costos de l'enderroc, assumits subsidiàriament també per l'Ajuntament, queden acumulats a les despeses de la futura urbanització del sector, un Pla de Millora Urbana on hi ha les instal·lacions de la fàbrica i que es troben en procés d'embarg.