INICI DE LES OBRES ENTORN DE LA PISTA EXTERIOR POLIESPORTIVA I CARRER DEL PUIG DE L'ESQUIROL

Aquest dijous 28 de setembre s'han iniciat les obres del PROJECTE PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS FASE-1 per un import de 394.000 €, dels quals 333.915 € estan subvencionats per la Diputació de Barcelona, que suposen una millora substancial al voltant dels espais educatius, lleure i esportius de l'Esquirol, i amb un termini d'execució de 6 mesos.

El Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol, en sessió celebrada el dia 17 d'octubre de 2022, va aprovar inicialment el projecte executiu per a la urbanització del carrer del Puig i entorns. Es va licitar l'esmentat projecte (Fase-1) i es va adjudicar per Ple el 8 de març de 2023 a l'oferta més avantatjosa presentada per l'empresa ARENAS I GRAVES CASTELLOT SA per un import de 394.000 € (S/IVA), dels quals 333.915 € estan subvencionats pel PROGRAMA GENERAL D'INVERSIONS de la Diputació de Barcelona.

Aquest projecte, fruit de l'encàrrec fet per l'Ajuntament de l'esquirol, pretén donar compliment a diferents sol·licituds:

 1. La reforma de la pista poliesportiva, amb una nova mida i posició.
 2. Resoldre la relació entre la pista i la zona de les piscines, amb un nou mur de rocalla de contenció, guingueta de control a les piscines, emmagatzematge i zona d'ombres.
 3. L'enderroc de la caseta de lavabos existent i la creació d'uns nous lavabos públics en l'espai de magatzem sota la marquesina del camp de futbol.
 4. La connexió/nou accés des del camp de futbol fins als vestidors situats a la planta-1 del pavelló, mitjançant una rampa exterior i unes escales.
 5. La creació d'una zona de jocs infantils.
 6. La urbanització de l'entorn de la pista, amb unes grades i una nova vorera que connecti la totalitat dels accessos als equipaments municipals: camp de futbol, Institut Escola El Cabrerès, pavelló i piscina municipals.
 7. La millora de totes les instal·lacions: sanejament, il·luminació i la implantació d'un sistema de reg.
 8. La recollida i aprofitament de les aigües superficials i la seva reconducció fins a la zona humida de la Pollancreda.
 9. Ordenació dels aparcaments, amb ampliació de les places i creació de places d'aparcament de motos i bicicletes, així com d'una plaça adaptada.
 10. Plantació d'espècies vegetals per tal de crear zones d'ombra i de naturalitzar l'espai.

Bona part d'aquests requisits van quedar acordats i recollits en els "estudis previs d'ordenació dels equipaments esportius" l'any 2016. Seguint aquest requisit, es preveu reurbanitzar el carrer del Puig, concentrant així tots els accessos als equipaments el qual es transformarà en una "plaça", on es prioritzarà el pas de vianants respecte a els vehicles i on el verd agafarà de nou protagonisme.

ANTECEDENTS

L'any 2012 van finalitzar les obres del pavelló poliesportiu i l'any 2016 es va redactar un projecte d'ordenació dels equipaments esportius; en aquesta zona es concentren la gran majoria d'equipaments del nucli urbà de l'Esquirol, destacant els de caràcter esportiu, lleure i educatiu, alguns ja consolidats, i d'altres de recent creació o per a desenvolupar. Tota la zona s'ha anat desenvolupant amb el pas del temps a base d'agregacions puntuals inconnexes i amb diferent grau d'encert.

Aquesta zona, situada en la banda sud del nucli, limita a l'est amb el carrer d'Osona i a l'oest amb el carrer del Puig. La seva posició estratègica la fa esdevenir com el node entre el nucli antic, les àrees residencials de la banda sud (barri del Padró) i la riera de Les Gorgues. A més a més, per la topografia de la zona, esdevé la porta d'accés natural a l'àrea paisatgística de la riera de Les Gorgues. Forts desnivells marquen aquesta àrea. Els diferents equipaments es troben en plataformes a diferents nivells amb variacions entre 1 i 5 m, amb un total acumulat des de la zona de les escoles fins a l'àrea recreativa de més de 10 m.

L'objectiu de l'Ajuntament de l'Esquirol durant aquests darrers ha estat múltiple:

1. Ordenar el conjunt d'equipaments, facilitant-ne els accessos i la connectivitat; la seva relació interna i amb els accessos rodats i àrees d'aparcament.
2. Establir les necessitats presents i futures de cadascun dels equipaments, consensuant les propostes amb les diferents entitats i administracions.
3. Adaptar la totalitat dels accessos dels diferents equipaments a la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.
4. Establir una nova relació entre l'àrea urbana i la zona paisatgística de la riera de Les Gorgues.
5. Dotar a tot el conjunt d'una unitat visual i paisatgística pròpia, coherent i sostenible.

La reforma i adequació de l'àrea que comprèn el conjunt d'equipaments esportius i docents s'ha anat executant en diferents fases:

a. Reforma de la illeta davant l'Institut Escola El Cabrerès
b. Adequació i recuperació de l'espai natural de "La pollancreda"
c. Reforma del pati de l'Institut Escola "El Cabrerès"
d. Enderroc de l'antic edifici dels vestidors.
e. Urbanització del carrer "Jaume Pons"
f. Reforma del Camp de futbol municipal i vestidors.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE

Estat actual

El carrer del Puig està format per una part central de calçada asfaltada, amb secció variant, i on els vehicles i aparquen. Al costat oest, una vorera elevada 12 cm separa la calçada de les cases. Al costat est, una vorera irregular i a voltes interrompuda, de secció també variant, ressegueix els accessos als equipaments que se situen en aquesta banda.
Entre el camp de futbol i el pavelló, hi trobem una petita edificació amb uns lavabos públics que caldrà enderrocar, així com les restes de l'antic edifici de vestidors enderrocat fa uns anys.

A la banda est, entre el pavelló la piscina i el camp se situa la pista poliesportiva en molt mal estat. Existeixen uns vestidors situats a la cota -1 del pavelló que caldrà connectar amb el camp de futbol i uns espais destinats a magatzem i instal·lacions del camp de futbol situats a la cota de la pista, sota la passera del camp.

Serveis existents

 • AIGUA: Existeix una escomesa que dona servei als lavabos públics existents i que es desviarà cap a la nova font.
 • SANEJAMENT: Existeixen una xarxa que recull el sanejament dels habitatges i els pluvials dels carrers, i que descendeix pel lateral del pavelló fins a la piscina i d'allà a les bombes situades a la pollancreda. Existeix també una línia que recull el sanejament i els pluvials del camp de futbol i que va paral·lela a la pista i connecta amb la xarxa principal a la cantonada sud-est de la pista.
 • IL·LUMINACIÓ: Existeixen una filera de fanals al costat oest de la vorera, així com 4 fanals a la pista poliesportiva.
 • ELECTRICITAT: Existeix un quadre elèctric en la façana dels lavabos existents, que dona servei a la il·luminació de la pista i que caldrà traslladar. Una línia soterrada de MT ressegueix el costat est del carrer des de l'ET situada al pavelló fins a l'accés al camp de futbol.

Enderrocs

 • Per una banda, es preveu el desmuntatge de diversos elements de mobiliari, equipament i serralleria, per a ser acopiats i reutilitzats posteriorment, alguns en aquesta obra, com ara la tanca de la pista, que està en bon estat. La resta es portaran a l'abocador autoritzat.
 • Enderroc de l'edifici de vestidors existent al costat de l'accés al pavelló.
 • Repicat i enderroc d'algunes franges del paviment i vorera existents.

Moviment de terres

Es minimitza el moviment, ja que s'aprofita la plataforma del carrer, reomplint-lo amb tot-ú fins a la cota superior. En la zona de les grades, es reomple amb els excedents de les excavacions de rases i fonaments, així com els enderrocs dels paviments i construccions existents. Aquest reomplert es complementa amb grava i terres a la part superior

Sustentació i contenció

Un nou mur de contenció de formigó armat d'alçada variable, la cota de la pista, paral·lel a la pista poliesportiva i ortogonal al camp de futbol, marca el nou límit de la pista amb la piscina i conté les terres i paviments de la plataforma d'aquesta. La seva alçada variable, per la part inferior, li permet adequar-se al terreny existent a la zona de la piscina on es preveu habilitar 4 espais útils per a magatzem, control d'accés de la piscina i zones d'ombra.

Estructura

Tan sols es preveu un petit forjat a l'extrem de la terrassa del pavelló, que es realitzarà amb bigues metàl·liques i acabat amb taulons de fusta tractada.

Impermeabilitzacions

La part de façana corresponent a la planta semisoterrani del pavelló, quedarà ara sota les grades. Es preveu impermeabilitzar aquesta façana amb tela asfàltica i pintat.

Urbanització

Es prioritza l'accessibilitat i la connectivitat. Longitudinalment, podem distingir 4 franges (oest a est):

 1. Vorera a la banda de les cases
 2. Calçada per vehicles: asfal
 3. Franges d'aparcament: llosa drenant
 4. Vorera al costat est: llambordes en combinació amb franges verdes

Una línia de paviment de llamborda de 30 cm separa la vorera oest de la calçada. És aquesta línia s'hi ubiquen les recollides d'aigua i la il·luminació. Una segona línia, també de llamborda de 30 cm d'amplada separa els aparcaments i zones de descàrrega de la vorera est. D'altra banda, una rampa connecta el camp de futbol amb la pista i els vestidors i unes grades que combinen les zones de gespa amb peces prefabricades resolen els desnivells entre la pista i els seus entorns.

Paviments

 • Carrer del Puig
  • CALÇADA I VORERA OEST: Es reomple la calçada existent amb tot-ú i es pavimenta amb una nova capa d'asfalt fins a la cota superior.
  • APARCAMENTS: Es proposen tres ares d'aparcaments amb superfície drenant, mitjançant una peça prefabricada tipus "llosa trama".
  • VORERA EST: Es suggereix la combinació d'una peça prefabricada tipus llamborda, contínua a la part central i amb franges verdes en els laterals. En aquestes franges és on es col·loquen els equipaments i la vegetació.
  • PISTA POLIESPORTIVA: Un paviment de formigó amb acabat arremolinat amb helicòpter, pols de quars i colorant groc-ocre per la pista i els seus accessos, seguint el mateix model del pati de l'escola i el camp de futbol. Les rampes també es resolen amb el mateix material i acabat.

Grades

Al costat oest i sud de la pista, connecten aquesta amb el carrer o amb la terrassa del bar del pavelló. Realitzades amb peces de formigó prefabricat i es recolzaran sobre murets de bloc massissats. També uns peces prefabricades en forma de L conformaran els desnivells de les plataformes verdes

Serralleria

Barana passera: formada per platines, soldades a la biga de suport inferior, passamà de tub d'acer, platines i barrots d'acer, amb acabat galvanitzat i lacat. Tanca perimetral de la pista, de 2 m, s'aprofita l'existent, en bon estat

Revestiments i acabats

Els lavabos públics es realitzaran amb bloc de formigó, amb acabat enrajolat fins als 2 m. En els murs de formigó existents, es pintarà amb pintura impermeable i netejable fins als 2 m, prèvia preparació de la superfície.

Xarxa de sanejament

S'aprofita la xarxa de sanejament del carrer del Puig per a les aigües negres. Aquesta escomesa descendeix pel lateral del pavelló.

Aigua i reg

Es preveu un sistema de reg per gota a gota al voltant dels nous arbres, i també per als paviments verds de les zones d'aparcament. Tots els equips i dipòsits se situen en un espai ubicat sota la passera, a cota de la pista poliesportiva.

Electricitat i il·luminació

Es preveuen 4 sistemes d'il·luminació:

 1. Uns franja al llarg de la banda oest del carrer del puig, per al carrer i la calçada.
 2. Una nova franja, més baixa, que acompanya la vorera del costat est.
 3. 2 nous postes per a la pista poliesportiva.
 4. 2 conjunts a les grades

El quadre existent en la paret de l'edifici de vestidors es traslladarà i se situarà en un lateral del badalot d'accés a la planta soterrani: caldrà una nova escomesa des del punt de connexió actual, al c/. del Puig fins al quadre.

Vegetació

Es proposa una franja d'arbrat a la banda est del carrer, de tal manera que a l'estiu projectin ombra sobre la zona de vorera principal i sobre l'aparcament una gran franja on el paviment es combina creant franges de gespa, d'amplada variable, al llarg de tot el carrer, amb acabat de gespa o herba natural, recull la plantació dels arbres.

L'espècie recomanada és l'auró BLANC, "Acer campestre"; un arbre autòcton, adaptat a la geologia i climatologia de la zona, que creix bé en sòls calcaris i que tolera bé una certa sequedat a les èpoques estivals. De fulla caduca, la seva coloració varia del verd intens primavera i estiu, al groc a la tardor. La seva alçada (arriba fins als 6 m) i el seu port aconsellen una plantació amb separacions cada 5 m.

La zona de vorera, en la franja central, es complementa amb una filera d'arbres de petit port i de floració vistosa "cercis canadensis". Aquesta franja coincideix amb la zona de les taules i cadires d'estada i la zona infantil. Aquesta àrea es complementa també amb arbusts de l'espècia "photínia".

En la zona de les grades, es proposen dos petits grups de Bedolls, "betula pendula", per tal de donar ombra a aquestes creant zones d'estada i repòs més recollides i protegides del sol d'estiu.

Equipaments

 1. Es preveu la col·locació de dues zones per aparcament de bicicletes, per a 16 bicis cadascuna: davant el camp de futbol i davant el pavelló.
 2. Instal·lació d'una font, prop de la zona de jocs infantils.
 3. Col·locació de diversos conjunts de taules cadires en la zona central de la intervenció, entre el carrer, el camp, el pavelló i la pista, al voltant de la zona de jocs infantils.
 4. Col·locació de jocs infantils que acaben amb una zona de sorral.

Senyalització i pintura

Es preveuen 4 passos de vianants amb pintura blanca fluorescent i dues zones de descàrrega.

Accessibilitat

El projecte pretén connectar amb recorreguts adaptats la totalitat dels accessos, des de l'escola, el camp de futbol, la zona de jocs infantils, la pista, els nous lavabos, la terrassa del bar i l'accés al pavelló. Una rampa connecta el camp de futbol amb la pista i els lavabos

Sostenibilitat

 1. Es busca l'aprofitament dels recursos existents; es reconverteix un espai sense ús definit sota la marquesina del camp de futbol amb lavabos públics.
 2. Connexió per a la utilització dels vestidors existents al pavelló per al camp de futbol.
 3. Reutilització de les terres de l'excavació per al terraplenat en la mateixa obra
 4. Plantació de diverses espècies autòctones o adaptades a la climatologia i geologia del lloc.
 5. La plantació d'una filera d'aurons blancs a la banda est del carrer, farà que tot el recorregut des de l'escola fins al pavelló quedi amb ombra a l'estiu i assolellat a l'hivern.
 6. Aprofitament de la major part de la xarxa de sanejament i de pluvials existent. Diversos paviments drenats en les zones amb vegetació, permeten que aquesta aprofiti l'aigua de pluja que s'hi filtra. La sobrant es reconduirà cap a la "bassa" de la pollancreda, una àrea de recuperació d'un ecosistema humit, que s'intenta recuperar des de fa uns anys. Aquesta zona es trobava a l'arribada natural de les aigües de pluja de la zona, que les diferents urbanitzacions havien anat desviant i, en alguns caos, conduint a la xarxa de sanejament.