Inici de les obres de millora a la carretera B-522 a Sant Martí Sescorts a càrrec de la Diputació de Barcelona

Tractor treballant a la carretera de Sant Martí

Aquest mes de juny s'inicien les obres l'objectiu de les quals és la construcció de cunetes revestides de formigó a la carretera B- 522 titularitat de la Diputació de Barcelona, entre Vic, Manlleu i Sant Martí Sescorts i fins a "l'empalme" a la C-153, per tal que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari, i comptin amb una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Així mateix, s'aconseguirà una millora del drenatge lateral i de la conservació viària general, i s'aprofitarà pel desplegament d'una infraestructura de canalització susceptible d'albergar el desplegament en un futur de xarxes de comunicacions de nova generació (fibra òptica).

L'obra ha estat adjudicada a l'empresa Pasquina, SA per un import d'adjudicació d'1.690.034,83 € i té un termini d'execució de 2 mesos. Mentre durin les obres, es regularà el trànsit (pas alternatiu) en les fases que així ho requereixin.

La xarxa viària de la Diputació de Barcelona, actualment composta per uns 1.574 km, compta amb nombroses carreteres amb amplades mitjanes de calçada insuficients, habitualment amb vorals reduïts o inexistents, que requereixen un sobreample auxiliar per a assolir una millor funcionalitat i seguretat de la via, especialment en trams amb revolts i trànsit intens, circulació de vehicles pesants o concentració d'accidents.

Les obres de millora a la B-522 formen part d'un total de 5 lots que inclouen diferents carreteres repartides per tota la geografia de la província de Barcelona. Les obres consisteixen principalment en la construcció de diversos trams de cuneta revestida de formigó d'1,20 metres d'amplada, així com la construcció en el seu interior d'un prisma de canalitzacions format per 12 microductes de 20 mm de diàmetre per a infraestructura de comunicacions. Aquest prisma s'inicia a l'arqueta més propera als nodes de la xarxa existent troncal de comunicacions i arriba a nuclis de municipis de l'interior utilitzant les carreteres de la xarxa local de la Diputació de Barcelona com a suport físic de pas de la infraestructura nova.

Per la construcció de la cuneta cal portar a terme prèviament la reparació de les vores de la calçada malmeses en els trams objecte de l'actuació i la prolongació de les obres de fàbrica existents. Prèviament a la construcció de la cuneta, es compactarà el fons de caixa al qual se li perfilarà la mateixa secció de la cuneta. La cuneta projectada té una amplada mínima d'1,20 metres, en forma de "L", amb un pendent màxim de 1:6 i disposa d'un gruix de 20 cm, formigó HA-25/P/10/I.

Finalitzades les actuacions anteriorment descrites, es realitzarà la neteja de l'obra i la reposició de la senyalització malmesa.