FI DE LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM A CANTONIGRÒS

L'obra finalitzada aquest mes de març forma part de la segona fase de l'EDAR (Estació depuradora d'aigües residuals) de Cantonigròs.

Aquesta fase ha permès que tot el vessant Oest estigui connectat amb un col·lector de 810 metres a l'EDAR inaugurada el 2018. La suma de la primera i segona fase suposa donar cobertura de sanejament a un 70% de la població de Cantonigròs. En la següent i última fase, l'objectiu és unir ambdós vessants mitjançant una canonada d'impulsió i un bombament per tal que tota la xarxa de sanejament del nucli de Cantonigròs estigui connectat a la seva EDAR, la qual es preveu que pugui ser ampliada.

Aquesta obra pública ha tingut un cost de 158.429,40 € (Iva inclòs). Va ser licitada a través d'un concurs públic per 290.288,84 € i es va adjudicar finalment per 191.034,64 €. Per tant, ha tingut un cost de 32.605 € inferior del preu adjudicat.

Actualment, la xarxa de clavegueram de Cantonigròs és una xarxa unitària, és a dir, hi transcorren aigües pluvials i aigües residuals. Cantonigròs està situat al cim de la carena i les seves aigües es recullen o bé cap a un costat o bé cap a l'altre. Donada l'orografia, aquesta xarxa de sanejament es divideix en dos vessants, Est i Oest, les quals són independents. Fins ara només una part del vessant Oest estava connectada a l'EDAR mentre que la resta de col·lectors, tant del vessant Est com Oest, abocaven les seves aigües directament al medi previ pas per diferents foses sèptiques.

ESTAT DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE CANTONIGRÒS

Les xarxes que transcorren pels dos vessants, avui són independents i no estan unides o comunicades entre si.

El vessant Est està dotat amb una fosa sèptica que fa la funció de depurar les aigües residuals abans de ser abocades al medi. El vessant Oest, fins al moment, estava dividida en dues parts independents: part Nord i part Sud. La part Nord estava dotada d'una fosa sèptica que s'ha retirat i la part Sud està connectada a l'estació depuradora d'aigües residuals executada l'any 2018. El sistema de tractament de l'EDAR està constituït pel tractament primari, mitjançant dos tancs polivalents de 3 cambres cada un, i el tractament secundari, format per un mòdul de contactors biològics rotatius i decantador lamel·lar. Hi ha la previsió que es pugui ampliar mitjançant la col·locació d'un segon mòdul de contactors biològics rotatius i decantador lamel·lar en paral·lel.

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA EXECUTADA

En el present obra s'ha pretès unir tota la xarxa de sanejament del vessant Oest per tal que aquesta estigui connectada a l'EDAR, ja que la part Nord no ho estava. Per a resoldre la problemàtica, s'ha projectat un col·lector que té una longitud d'uns 808 metres i transcórrer principalment per camps. Aquest col·lector ha començat al pou existent previ a la fosa sèptica existent, la qual s'ha retirat, i s'ha connectat en el pou existent situat a la intersecció entre el carrer Pompeu Fabra i el camí de l'Esquirol. Addicionalment, s'han realitzat algunes connexions de col·lectors existents que desaiguaven directament al medi. S'han projectat dos sobreeixidors, un en el pou 1 i un en el pou existent de connexió, ja que són 2 punts on es podria donar una aportació d'aigües pluvials important. D'aquesta manera es podrà alliberar capacitat pel nou col·lector. Aquests sobreeixidors s'han dimensionat per una dilució de les aigües residuals d'1:5.

Al llarg del traçat s'han interceptat diferents col·lectors existents del sector Oest de Cantonigròs i s'han connectat al nou col·lector.

  • Pous de registre

S'han construït un total de 16 pous de registre situats en els camps que s'han deixat uns 50 cm més aixecats respecte a la cota del terreny existent per tal que puguin ser visibles.

  • Retirada de la fosa sèptica existent

Una vegada construïts els aproximadament 810 m de col·lector, s'ha retirat la fosa sèptica existent que tracta les aigües residuals del sector Oest de Cantonigròs, demolint la fonamentació on estava recolzada i retirant els col·lectors vistos en aquesta zona, per tal de deixar l'espai net.

  • Passeig de vianants

Aquesta obra també ha permès, seguint el col·lector, la construcció de nord a sud d'un passeig de vianants que discorre paral·lel a tot el centre històric de Cantonigròs. Per l'adequació del mateix s'ha utilitzat pedra esmicolada que s'havia extret prèviament del sòl per fer possible el pas del col·lector.