Els dia 21 de juny s'obren les piscines municipals

HORARI

• Obertura divendres dia 21 de juny
• De 10’30 del matí a les 8 del vespre

ABONAMENTS

Per obtenir l'abonament cal una fotografia de l’interessat.
Preus:      

  • De 4  a 13 anys 26’- €
  • De 14  a 17 anys 47’- €
  • De 18 anys o més  52’- €
  • Majors de 65 anys 26’- €
  • Familiar de 2 a 5 membres 68’- € (sense fotografia)
  • Familiar més de 5  membres 75’- € (sense fotografia)

(S’entén per família el matrimoni, parella de fet o pare o mare monoparental amb fills al seu càrrec de fins a 21 anys d’edat i que convisquin al mateix domicili)

 

GRATUÏT

  • Infants entre 0 i 3 anys
  • Persones amb grau de disminució acreditat

ENTRADES
                                      LABORABLES            FESTIUS      TIQUET  10  ENTRADES
• De 4 a 13 anys            3’00 euros                   4’00 euros       20’00 euros
• De 14 anys o més       4’00 euros                   5’00 euros       28’00 euros
• Majors de 65               2’00 euros                   3’00 euros

NOTES IMPORTANTS:

- Per accedir a la piscina els menors de 14 anys hauran  d’anar acompanyats d’un adult.
- El tiquet de 10 entrades només és vàlid per aquesta temporada.