CONVOCATORIA PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Aprovació de bases i convocatoria per a la provisió d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va en règim laboral temporal a temps parcial

El 20 de maig de 2021, s’han aprovat les bases específiques reguladores del procés de selecció per a la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu, en règim de personal laboral temporal a temps parcial, i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió.

Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles en aquesta web (podeu accedir-hi clicant al botó)  i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que també serà publicat al Tauler d’edictes electrònic de la corporació i al web municipal.


Aquí hi podreu trobar els documents en format PDF de l'Edicte de la convocatòria i les BASES DE LA CONVOCATÒRIA


Adjunt noticia: PDF icon Download bases_de_la_convocatoria_2.pdf (326.88 KB)