CONVOCATORIA PER A LA PROVISIO D'UN LLOC DE TREBALL D'ARQUITECTE/A TECNIC/A EN REGIM DE PERSONAL FUNCIONARIA INTERÍ A TEMPS PARCIAL

Aprovació de les Bases i de la convocatoria per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a tècnic/a (APARELLADOR/A) en règim de personal funcionaria interí a temps parcial

El 20 de maig de 2021, s’han aprovat les bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs oposició d’un/a
arquitecte/a tècnic/a, Grup A2, en règim de funcionari/ària interí/ina a temps parcial, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de l’Esquirol, i es convoca el corresponent concurs-oposició per a la seva provisió.

Les bases de la convocatòria, juntament amb els requisits per participar-hi, estaran disponibles en aquesta web (podeu accedir-hi clicant al botó)  i a les oficines de l’Ajuntament (C. Nou, 1 – 08511 L’Esquirol).

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que també serà publicat al Tauler d’edictes electrònic de la corporació i al web municipal.


Aquí hi podreu trobar els documents en format PDF de l'Edicte de la convocatòria i les BASES DE LA CONVOCATÒRIA


Adjunt noticia: PDF icon Download bases_de_la_convocatoria.pdf (376.51 KB)