Canvis a l’equip de govern municipal

Vist que en data 18 d'octubre de 2017, el Sr. Joan Callejón i Creus va presentar per divergències amb l'equip de govern, la seva renúncia al càrrec de regidor d'aquesta corporació, de la qual se'n donà compte al Ple municipal en sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 2017.

Atès que el Sr. Joan Callejón i Creus ostentava, fins a tal data, el càrrec de 1r Tinent d'Alcalde d'aquesta corporació i atès que per raó d'aquesta renúncia cal reestructurar el govern municipal.

Han estat nomenats com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de l'Esquirol els regidors següents: 1r. Tinent d'Alcalde, Sr. Ignasi Garolera i Coromina. 2a. Tinent d'Alcalde, Sra. Alba Molas i Rifà, 3r. Tinent d'Alcalde, Sr. Ventura Bagaria i Canal.

Les regidories vacants arrel de la renúncia del Sr. Joan Callejón (Promoció Econòmica i Turisme, Esports i Hisenda) queden assignades als diferents regidors del consistori. Aquesta doncs, és la nova estructura del govern municipal.

  • Regidor de Cultura, Escola de Música i Joventut, Sr. Ignasi Garolera i Coromina.
  • Regidora de Benestar Social i Gent gran i Ensenyament, Sra. Alba Molas i Rifà.
  • Regidor de Sanitat, Camins Rurals i Sant Martí Sescorts, Sr. Ventura Bagaria i Canal.
  • Regidora de Pagesia i Medi Ambient, Sra. Marta Puigdesens i Iglesias.
  • Regidor de Comunicació i esports, Sr. Ferran Martínez i Casellas.
  • Regidor d'Hisenda i adjunt a l'Alcaldia, Sr. Joan Pons i Puntí.

L'alcaldia, el Sr. Àlex Montanyà, es reserva per a ella mateixa la direcció i gestió dels assumptes corresponents a les regidories d'Urbanisme i habitatge, Obres i serveis, Governació i Promoció Econòmica i Turisme.

L'acta de regidor, corresponent a la llista d'AUD-ERC, passarà a la Sra. Bet Redon i Verdaguer, veïna de l'Esquirol i núm. 9 d'aquesta llista.

El Sr. Joan Callejón ha estat exercint el seu càrrec de regidor municipal a l'Ajuntament des del 2012, substituint l'aleshores regidor Santi Rosquellas. Durant la sessió plenària, l'alcalde Àlex Montanyà va manifestar el seu profund agraïment a la tasca desenvolupada per en Joan al capdavant de les diferents regidories en què ha estat. També va recordar que amb en Joan es van conèixer l'any 2007 i que gràcies a ell i amb ell i al grup de veïns que van conformar la llista d'AUD (Units per Decidir), la política municipal va començar a fer un gir important. Segons paraules de l'alcalde, gràcies a en Joan, entre altres coses, s'han consolidat les diferents fires del municipi, s'ha impulsat la construcció del nou camp de futbol de l'Esquirol, s'han optimitzat les instal·lacions esportives, especialment el Pavelló, i s'han optimitzat els recursos econòmics de l'Ajuntament.