Aprovació inicial del PE "Catàleg de masies i cases rurals de l'Esquirol"

Per recuperar i consolidar la vida al món rural del municipi.

En el Ple del passat 1 de febrer de 2021, es va aprovar inicialment el "Pla Especial de Masies i cases Rurals de l'Esquirol". L'Ajuntament ha elaborat un extens treball tècnic per a presentar el nou catàleg de masies i cases rurals del municipi. El catàleg actual va ser aprovat l'any 2007 i el planejament urbanístic associat el va donar per vàlid. La realitat econòmica i social que ens envolta i ens afecta, perquè molts veïns i veïnes viuen i treballen en l'entorn rural no és acompanyat per un catàleg adequat: frena la diversitat d'usos, l'activitat econòmica i entre altres aspectes nega l'ampliació de les masies, fet que obliga a la regressió progressiva de l'activitat agrícola i ramadera al municipi i hi dificulta l'arrelament de les generacions presents i futures. Aquest nou document proposa la catalogació de totes les 131 masies i cases rurals com a edificacions d'interès en sòl no urbanitzable que hi ha escampades per l'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera.

Decarregar el Catàleg en PDF

Objecte:

L'objecte del treball és la redacció i aprovació del Pla Especial Urbanístic per al Catàleg de Masies i Cases Rurals (PEM) situades en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials.

Es fixen com a objectius del Pla Especial:

  • Identificar les masies i cases rurals susceptibles de preservació i/o recuperació, distingint o identificant les edificacions que formen part essencial del conjunt integrat que el temps ha consolidat i aquelles altres que no integrades al conjunt formin part de la funcionalitat actual de la masia.

  • Definir les condicions generals d'ordenació per a la reutilització de les masies i cases rurals tant als edificis com al seu entorn paisatgístic-ambiental

  • Establir les condicions i possibilitat d'implantació dels altres usos no tradicionals que permetin a la masia continuar amb la tutela del territori rural. Per optimitzar els rendiments econòmics de les masies, però també, per facilitar la continuïtat generacional, establir les condicions d'implantació de nous habitatges en les masies i les condicions excepcionals per a procedir a una divisió de propietat horitzontal, per als avantatges de convivència social i econòmiques que produiria.

Àmbit d'actuació i proposta:

L'àmbit del present pla especial comprèn tot el sòl no urbanitzable del terme municipal amb l'Esquirol, Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera.

El document es compon del següent contingut:

  • Morfologia territorial del sòl no urbanitzable

  • Tipologies constructives de les masies i cases rurals

  • Aspectes funcionals, socials i econòmics de les masies i cases rurals

  • Inventari d'edificacions i construccions del sòl no urbanitzable

  • Normativa urbanística amb disposicions generals i particulars.

  • Fitxes individuals de cadascuna de les masies o cases rurals objecte del catàleg.

  • Plànol General amb la situació i la identificació de les masies i cases rurals incloses al catàleg.

En els annexos informatius s'incorporen anàlisis detallades sobre l'encaix territorial de les masies i una anàlisi dels usos actuals de les masies, el seu règim d'utilització, activitats econòmiques i propietat, i els serveis bàsics que disposen.

A partir del treball sobre les tipologies arquitectòniques de la masia catalana de l'arquitecte Josep Danés ("Estudi de la masia catalana"), el PEU fa una classificació detallada dels diferents tipus i subtipus de les masies i cases rurals, que queden agrupades en tres tipus bàsics segons la forma de la teulada i la situació relativa de la porta d'entrada a l'edifici principal que conté l'habitatge.

Amb relació a l'ordenació i els usos, la normativa del document fa la definició dels conceptes de:

EDIFICACIÓ PRINCIPAL: la construcció essencial i preeminent de les que integren la masia o casa rural, dedicada originalment a residència familiar que:

a) Conté l'entrada principal a l'habitatge humà, b) És la part o cos d'edificació més antic del conjunt, i c) Manté una supremacia funcional i/o visual sobre el conjunt.

EDIFICACIONS ANNEXES: construccions normalment afegides a les masies al llarg dels anys, complementen funcionalment l'edificació principal i que originalment no estaven dedicades a habitatge familiar. Poden estar enganxades o separades de l'edificació principal i, en alguns casos

EDIFICACIONS ANNEXES CONSOLIDADES: les que tenen prou interès per a ser considerades part essencial de les masies de què formen part, i, s'indiquen a les fitxes corresponents. Són anteriors a 1956, formen part de la seva funcionalitat actual i/o historicotestimonial, participen de la forma tradicional de conjunt de la masia i són coherents quant als materials i sistemes constructius tradicionals.

CONJUNT CONSOLIDAT: l'agrupació d'edificacions integrada per l'edificació principal i les edificacions annexes consolidades que contingui. Les edificacions que formen part del conjunt consolidat són les úniques que s'han de preservar i recuperar en l'aplicació de l'article 47 de la LUC, per constituir la part essencial de les masies, i també les úniques que computen pel càlcul de les ampliacions del 10% que permet el POUM vigent.

EDIFICACIONS ANNEXES NO CONSOLIDADES: aquelles edificacions que si bé e no es poden classificar com edificacions annexes consolidades, s'han de tractar normativament pel fet de trobar-se en contacte físic amb el conjunt.

S'indiquen a les fitxes corresponents i són de tres tipus;

"e": quan és aconsellable enderrocar-la

"i e": quan és aconsellable que s'enderroqui o que s'hi facin les obres necessàries per a ser integrada

"c": quan, es considera suficientment integrat i no és necessari el seu enderroc ni integrar millor.

Als efectes d'edificabilitat i usos, mai podran considerar-se formant part del conjunt consolidat encara que hagin fet obres d'integració.

ALTRES EDIFICACIONS: altres edificacions pròximes a les masies, que no es poden incorporar al catàleg de masies. No formen part essencial de les masies i les seves superfícies s'han de computar, d'acord amb l'article 47.6,de la LUC.

Pel que fa als usos, de forma genèrica la normativa proposa admetre un seguit d'usos amb limitacions per a totes les edificacions que formen el conjunt consolidat:

a. Ús d'habitatge: unifamiliar i plurifamiliar (amb el nombre màxim d'habitatges) només es podrà aplicar en les edificacions principals i en les edificacions annexes consolidades existents.

b. Usos artesanals i de petita indústria: vinculats a l'habitatge familiar consistents en l'elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització d'aquests productes vinculats a la mateixa finca o de l'entorn.

c. Activitats professionals vinculats a l'habitatge: artistes, professions lliberals, escultors, pintors, estudis de gravació, etc.

d. Turisme rural: sempre que permeti tenir cura del territori, del manteniment de l'explotació agropecuària existent i que es tracti d'una modalitat contemplada a la legislació com allotjament rural independent assimilable a habitatge.

e. Restauració.

f. Educació en el lleure: s'admeten els usos ludicoformatius distingint entre tres situacions que necessiten limitacions diferents: 1a: usos de molt poca intensitat vinculats a l'habitatge amb un màxim de 10 persones, 2a; correspon a les cases de colònies, i 3a: correspon a usos lúdics d'aventura. L'acceptació de cadascuna es troba limitada al compliment d'unes condicions específiques.

g. Desenvolupament rural: activitats de formació, capacitació professional, innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a l'ordenació de les produccions agràries condicionada a tramitar un PEU i condicions especials.

h. Hoteler: s'admetrà l'ús hoteler si el conjunt consolidat de la masia disposa d'un sostre mínim de 1.000 m2. S'admet dins aquest grup l'ús de residències de tercera edat i centres de rehabilitació. Per l'establiment d'aquests usos serà necessari la tramitació d'un PEU que justifiqui l'actuació i garanteixi el compliment de les disposicions generals i particulars que estableix aquesta normativa.

La normativa regula les actuacions de rehabilitació, amb especial detall dels criteris d'ampliació i/o addició de volums a fi de respectar la composició i volumetries originals.

Les actuacions d'ampliació només es permetran a l'edificació principal i a les edificacions annexes consolidades, i només en el cas que sigui possible aplicar esquemes tipològics. Es podran ampliar el 10% de la superfície construïda actual del conjunt consolidat. En cas de conjunts consolidats més petits de 500 m2. La normativa fixa les condicions i l'obligatorietat d'enderrocar prèviament totes les edificacions assenyalades a la fitxa.

Es fixa també les condicions de reconstrucció i rehabilitació, materials i textures a emprar.

S'estableixen condicions d'implantació de serveis.

Si no s'alteren les característiques originals de l'edificació, la divisió horitzontal s'admetrà en determinades condicions.

Finalment, el document incorpora les fitxes individualitzades de cada element catalogat on queden grafiades amb detall tots els conjunts edificats, diferenciant el conjunt consolidat de la resta.