Ajuts econòmics COVID-19: autonoms i empreses

Ha sortit publicada al DOGC núm. 8103 de 3 d’abril de 2020, la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques derivades de la crisi sanitària i la conseqüent declaració d’estat d’alarma.

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut,  les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) i que compleixi els següents requisits:

  • Ser persona treballadora autònoma persona física
  • No disposar de fons alternatius d’ingressos. La base imposable de la darrera declaració de renda, disponible, ha de ser igual o inferior a 25.000€. En cas de declaració conjunta la part proporcional no pot superar els 25.000 €.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
  • Estar en situació d'alta al RETA
  • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball, en un municipi de Catalunya
  • En cas de beneficiaris del programa d’autoocupació de Garantia Juvenil, només podran demanar l’ajut aquells que a 1 de març de 2020, hagin finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació del programa de Garantia Juvenil.
  • Haver suspès la seva activitat econòmica com a resultat de l’aplicació de l’estat d’alarma.
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació al mateix mes de l’any anterior.

La quantia de l’ajut pot ser un màxim de 2.000 €.

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

La sol·licitud s’ha de formular exclusivament pel canal electrònic.

El formulari de sol·licitud normalitzat es pot trobar a: http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://canalempresa.gencat.cat . Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través dels mateixos canals indicats a dalt. Per poder presentar la sol·licitud és imprescindible disposar de certificat electrònic.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat

La resolució complerta la podeu trobar:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791421.pdf