Actualització: PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PER LA COVID-19 A CATALUNYA

Versió 12.04.2020. Modificacions en color blau.

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars.      Altres          Imprimir Qüestionari

Sobre mobilitat

1. (nova pregunta) Quins canvis hi ha en el confinament després de Setmana Santa?

Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està
limitada a activitats molt concretes tal com es descriu a les preguntes posteriors. Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d'oci i similars i l’obertura general al públic de comerços i locals.
Per contra, ha finalitzat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, atès que ja ha finalitzat el període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis essencials. Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les qüestions previstes a les preguntes 50 i 107.

2. (pregunta modificada) Em puc moure dins del meu municipi?

La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o
altra causa justificada.
El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals. Actualment no hi ha cap municipi amb restriccions específiques diferents de la resta de municipis de Catalunya.

3. Puc entrar o sortir d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí?

Sí, perquè ja no hi ha confinament específic en aquests municipis. Actualment estan en la mateixa situació que la resta de Catalunya quant a restriccions a la mobilitat i activitats.

4. Puc entrar i sortir a la resta de municipis?

Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes farmacèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, retorn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). La Generalitat demana limitar al màxim aquesta mobilitat. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya.

5. (pregunta modificada) Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?

S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que eldesplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat.

Es pot obtenir a travésdel web del Departament d’Interior. És vigent des del dilluns 23de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

6. Puc anar a la meva segona residència?

No està permès.

7. Puc anar a la meva segona residència si la meva parella hi té la residència habitual?

Només pot anar-hi qui tingui la residència habitual.

8. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és a prop com lluny del meu domicili?

Està permès, però prima sempre l’interès superior dels fills i filles. Cal complir les resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors han de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels seus fills i filles i el bé comú. Podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (centremediacio.dj@gencat.cat).
Per als municipis d’Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí ja està permesa l’entrada o sortida en les mateixes condicions que a la resta de municipis de Catalunya.

9. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?

Demaneu a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o feu la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que entrin als establiments.

10. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat/TEA que requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?

Si és imprescindible fer-ho per prescripció d’un professional sanitari, social o del Departament d’Educació, porteu a sobre el certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional. A banda de l’acompanyament, es permet la sortida individual si la persona disposa d’autonomia.
Aquesta excepcionalitat també es pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui degudament justificat per professionals sanitaris.

11. La gent pot sortir al carrer i comprar?

Només per a les compres habituals i evitant aglomeracions. L’estada dins l’establiment ha de ser la mínima i imprescindible per fer la compra necessària. El Departament de Salut recomana mantenir entre 1,5 i 2 metres de distància entre persones.

12. Què es recomana per anar a comprar?

Portar el nas i la boca tapats (mascareta o similar); fer servir guants per tocar els aliments; portar una bossa o un carretó propis; rentar-se les mans en tornar a casa. Abans de fer-lo servir, es pot utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s’agafa el carretó de la botiga.

13. (pregunta modificada) Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?

Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. (text modificat) Tanmateix, atenent als casos particulars en cada cas, es podrà anar a comprar a establiments més CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya allunyats del domicili, inclosos els ubicats als municipis propers, quan es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única. En tot cas, quan aquest sigui el criteri, cal visitar l’establiment d’aquest tipus més proper al domicili.

14. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Només en els casos de persones vulnerables o dependents i sense que hi hagi contacte, i mantenint una distància d’entre 1 i 2 metres. També per a la recollida de menors d’edat als domicilis dels progenitors/tutors, inclòs el règim de custòdia compartida o similar, amb les consideracions de la pregunta 7.

15. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància d’1 a 2 metres i eviteu el contacte físic.

16. Soc persona dependent. La persona que m’assisteix podrà venir?

Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

17. Puc portar els infants al parc?

No.

18. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

19. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la per elles mateixes?

Sí, però quan l’hi porteu, no hi pot haver contacte i cal mantenir la distància d’entre 1 i 2 metres.

20. Puc baixar les escombraries?

Sí.

21. Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí, però sense tenir-hi contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

22. Per què no puc anar a veure els avis i passar la tarda amb ells?

Són un col·lectiu molt vulnerable al virus. Cal evitar el contacte. Truca’ls sovint perquè se sentint acompanyats i comprova si tenen necessitats. Si cal, porta’ls el que necessitin (bàsic), però evitant el contacte i respectant la distància d’entre 1 i 2 metres.

23. Podem estar als espais comunitaris de l'edifici on vivim?

No, atès que és un espai privat d’ús públic.

24. Puc fer ús de les zones comunes de l’edifici on visc?

Només per a les activitats imprescindibles (estendre la roba, per exemple) de forma individual. No se’n pot fer ús per a esbarjo, ni individual ni fent torns entre els veïns de l'edifici o de la comunitat, encara que sigui per a ús individual.

25. Puc sortir al meu pati/balcó/terrassa particular?

Sí, en poden fer ús les persones que resideixen al domicili.

26. Puc treure a passejar la meva mascota?

De forma individual cada persona, sempre a prop del domicili i pel temps mínim imprescindible. Consulteu si el vostre municipi ha establert limitacions quant a distància o temps.

27. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?

Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi. S’ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya

28. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?

Només en el temps i forma imprescindible per fer-ho. No es permet passejar-los en grup.

29. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?

Sí que està permès en cas d’activitat professional amb animals de granja o similar.

30. Puc quedar amb gent al carrer?

No. La sortida al carrer es limita a les activitats descrites, que no inclouen les trobades.

31. Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

No estan permeses. A més, específicament s’han anul·lat les reunions físiques d’assemblees d’entitats esportives i dels òrgans col·legiats de persones jurídiques de dret privat, incloses les societats cooperatives.

32. Es pot anar a la platja?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

33. Es pot anar a parcs o al bosc?

No, perquè no està inclòs en els casos en què es permet la mobilitat a la via pública.

34. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Sí, si és un hort del qual es cullen productes necessaris per a la subsistència. També, si és un hort on a més es tenen animals que s’han de cuidar. Amb anterioritat ja estava permès si hi ha activitat econòmica vinculada a l’hort. El desplaçament als horts s’ha de fer individualment. Queden exclosos d’aquest criteri els horts que hi pugui haver
en segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi. En el cas d’horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments poden determinar restriccions específiques. L’Ajuntament de Barcelona ha determinat que se’n manté el tancament. Consulteu el vostre ajuntament en els altres municipis.

 

35. Quina limitació general hi ha pel que fa al nombre de persones dins de vehicles particulars?

Sempre de forma individual.

36. Hi ha excepcions a l’ús individual de vehicles particulars?

En vehicles particulars, hi poden anar un màxim de 2 persones si el conductor acompanya una persona que resideix al seu mateix domicili o desenvolupen la seva activitat al mateix centre de treball. Només serà possible en cas d’un dels desplaçaments permesos (centre sanitari, centre de treball o retorn a domicili) i si la persona que porta no pot conduir per les seves condicions particulars. Cal poder demostrar aquestes circumstàncies. S’ha establert que, com a màxim, anirà una persona per cada fila de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just darrere l’un de l’altre). També està permès que un conductor porti al vehicle particular persones grans, menors, dependents o discapacitats que no tenen autonomia. En aquest cas, podran anar en el vehicle més de 2 persones però tots els acompanyants del conductor hauran de tenir alguna de les condicions abans descrites, i evidentment cal respectar la capacitat màxima del vehicle.

37. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

En el transport de mercaderies per carretera està expressament permès que vagin dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari per raó del tipus de transport. En el cas dels professionals o d’empresa en activitat laboral, inclòs el desplaçament al centre de treball, en vehicles de fins a 9 places inclòs el conductor, es permet més d’un ocupant si són CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya treballadors d’un mateix centre de treball o desenvolupen l’activitat professional conjuntament. S’ha establert que, com a màxim, hi anirà una persona per cada filera de seients, amb la màxima distància possible entre els ocupants (posicions en diagonal, no tot just l’un darrere de l’altre). Aquesta restricció no s’aplica als serveis essencials, a excepció del cas del sector alimentari, on sí que cal aplicar la restricció d’acord amb el que preveu la pregunta 107. En els autocars que lloguen les empreses per al transport dels seus treballadors, s’ha de respectar el límit d’1/3 d’ocupació.

38. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, només per les causes de mobilitat previstes i de forma individual.

39. I dins de taxis i VTC?

Individualment, excepte si s’acompanya una persona discapacitada, menor o gran sense autonomia. S’ha de seure als seients posteriors.

40. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l’estació...?

No està previst específicament a les excepcions a la mobilitat en l’espai públic. Sí que està previst per acompanyar persones amb discapacitat, menors o altres persones amb necessitats i causa justificada (com ara gent gran).

41. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?

Només per causa justificada i si és inajornable. Cal recordar que s’han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen els tràmits durant aquests dies).

42. Podem compartir cotxe per anar al metge?

Només menors, dependents, persones especialment vulnerables o altres causes justificades.

43. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?

Sí, en el marc de la seva activitat laboral.

44. Puc anar a buscar un paquet a correus?

Sí, atès que el comerç postal està permès. Es recomana fer-ho només quan la recollida sigui imprescindible i inajornable.

45. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot denunciar?

Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant d’ofici.

46. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?

Sí, en cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet l’estat d’alarma o no faci cas a les indicacions dels agents de l’autoritat.

47. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

Es prohibeixen les vetlles en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort. Es posposa la celebració de cultes religiosos o cerimònies civils fúnebres fins a la finalització de l’estat d’alarma. La comitiva del sepeli o acomiadament per a la cremació del difunt es restringeix a un màxim de tres familiars o persones properes, a més, si s’escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió concreta, tot respectant sempre la distància d’un a dos metres entre ells.
En el cas de mort per la COVID-19, no es permeten pràctiques ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver. Aquestes mesures són d’aplicació a tots els municipis. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya.
El Departament de Salut podrà establir i regular les condicions de prestació dels serveis funeraris adaptada a la situació de la COVID-19.

48. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

49. Tinc una cita per rehabilitació. Hi puc anar?

S’estan posposant totes les no urgents.

50. (pregunta modificada) Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. (text modificat) Es controlarà l’afluència als transports públics per limitar l’ocupació a 1/3 de la capacitat màxima. Caldrà garantir una distància d’1,5 metres entre usuaris a tots els espais. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne. Es recomana portar la boca i el nas tapats amb mascaretes quirúrgiques si estan disponibles o amb peces de roba o mascaretes elaborades a casa (amb desinfecció diària).

51. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos...)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposar-los. S’han suspès els terminis de tramitació administrativa (els propers 15 dies no compten dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).

52. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Si és inajornable per venciment contractual o similar, es pot considerar necessitat justificada. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti. Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer d’habitatges i locals comercials del parc d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d’abril de 2020.

53. Puc anar a donar sang?

Sí, responent a les crides que faci l’autoritat sanitària i amb mesures de precaució.

54. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

55. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.

56. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.

57. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a l’exterior?

Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta excepcionalitat.

58. Puc assistir a un acte de culte?

L’estat d’alarma no inclou específicament l'assistència a centres de culte com a motiu de mobilitat. Per tal de no posar en risc les persones, evitar el contacte i facilitar el compliment de l'ordre de confinament, es recomana la supressió de tota activitat pública o col·lectiva en els centres de CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya culte. Moltes comunitats religioses han previst l'atenció als fidels per mitjans no presencials a través de les múltiples plataformes i mitjans de comunicació o telemàtics existents.

Sobre mobilitat.             Altres            Imprimir Qüestionari

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars. Poden obrir?

59. Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars?

Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments, inclosos els preparats.

60. Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

61. Puc anar a bars i restaurants?

Estan obligats a tancar.

62. Puc anar al cine o teatre?

Estan obligats a tancar.

63. Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives?

Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.

64. Les biblioteques/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?

Estan obligats a tancar.

65. Estan oberts els hotels?

Se n’ha decretat el tancament des del 27 de març inclòs. El tancament no afecta els hotels que es consideren serveis essencials perquè se n’ha previst l’ús extraordinari amb motiu de l’emergència de la COVID-19 a través de l’autoritat sanitària, i que estan publicats al BOE. El tancament tampoc afecta els hotels que allotgin persones vinculades a serveis essencials, per a l’atenció de persones amb necessitats (menors, gent gran, discapacitats o dependents) o altres de força major o situació de necessitat, a efectes exclusivament d’allotjament d’aquestes persones.

66. I altres establiments d’allotjament turístic, càmpings o aparcaments de caravanes?

S’aplica el mateix criteri que per als hotels. A més, cal tenir en compte que no està permès el desplaçament amb autocaravanes, excepte el retorn a domicili, ni ubicar-se en espais naturals, sinó únicament a l’espai que hagi habilitat el municipi.

67. I les persones que hi estiguin hostatjades de manera estable i de temporada?

Hi poden continuar hostatjades només si tenen les infraestructures en el seu espai d’allotjament (no en els serveis comuns) que els permetin desenvolupar les activitats de primera necessitat. No s’acceptaran nous allotjats en cap cas.

68. Els centres comercials estaran oberts?

Estan obligats a tancar.

69. Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir?

Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya.

70. Clíniques veterinàries?

La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.

71. Perruqueries?

L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.

72. Ferreteries?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

73. Botigues d’electrodomèstics?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

74. Botigues de recanvis?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.

75. Immobiliàries i altres de similars?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.

76. Notaries?

Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.

77. Botigues de cigarretes electròniques?

No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.

78. Botigues de mòbils?​

Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).

79. Locutoris?

No, amb caràcter general. Sí que poden continuar amb l’activitat de venda i/o reparació d’equips tecnològics i de telecomunicacions. En el cas que realitzin activitats pròpies de les infraestructures de pagament (com ara l’enviament de diners), també la podran continuar, sempre que puguin acreditar estar inscrits en el Registre d’agents d’entitats de pagament del Banc d’Espanya.

80. Hípiques?

No pel que fa a l’obertura al públic perquè seria assimilable als hipòdroms. Cal entendre que sí que s’hi pot accedir per a l’atenció dels animals com a causa de força major i justificable.

81. Tallers mecànics d’automoció?

Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.

82. ITV?

S’ha aplicat el criteri de tancament.

83. Empreses de lloguer de vehicles a particulars?

S’ha establert un canvi normatiu que sí que permet l’obertura per al lloguer de vehicles a particulars per al desenvolupament de les activitats autoritzades.

84. Empreses de lloguer de vehicles per a ús professional?

Està permesa l’obertura del local comercial però només per a lloguer de vehicles professionals.

85. Llibreries i quioscos?

Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).

86. Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar?

Només està específicament permesa l’entrega a domicili. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya.

87. Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

88. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?

Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.

89. Poden continuar les obres a la via pública?

No, excepte les imprescindibles per als serveis essencials. La Generalitat ha suspès l’execució dels seus contractes d’obres.

90. I les protectores d’animals?

Sí, però no es podrà passejar els animals en grups de persones.

91. I els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.

92. Botigues de begudes?

Sí.

93. Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir?

Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.

94. Està permesa la compravenda entre particulars?

No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.

95. Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada?

No, excepte que es considerin servei essencial.

96. Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir?

No, perquè no es consideren un servei essencial.

97. Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.

98. Poden obrir els planters d’horta?

Sí, per la part d’horta que forma part de la cadena agroalimentària, inclosos els casos d’horts particulars per a l’abastiment propi o subsistència, d’acord amb la pregunta 33.

99. Es pot treballar en una explotació forestal?

Sí, està permès per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars.

100. Està permesa la venda de bombones de butà?

Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.

101. Estan permeses les reparacions d’urgència?

Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.

102. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya 103. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no sedentaris? Han d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d'un sol ús. 

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars.                  Sobre la mobilitat.                    Imprimir Qüestionari

Altres

104. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

D’informació el 012, per a simptomatologia el 061. El 112 només per a emergències i en cap cas per a informació.

105. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

106. S’han accelerat els tràmits per defuncions?

Sí, s’ha previst poder practicar els enterraments, incineracions o donació del cadàver a la ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre i quan no sigui contrari a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

107. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Sí, la separació entre treballadors i treballadores, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància. No és aplicable a professionals que, per raó de la seva activitat, han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas dels serveis essencials. L’excepció no s’aplica als treballadors d’indústria d’abastiment alimentari i servei de centres de distribució (magatzems i centres logístics), establiments en què es produeixin aliments (granges, llotges, fàbriques de pinso per a alimentació animal, escorxadors) i subministrament de béns i serveis per al seu normal funcionament.

108. Estan assegurats els moviments dels serveis d’emergència?

Sí.

109. (pregunta modificada) Què es considera un servei essencial?

(text modificat) Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals.

110. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant això, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants. CECAT - Centre de Coordinació operativa de Catalunya

111. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes al sistema immunològic.

112. A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc). En el cas d’un domicili on resideix una persona infectada per la COVID-19 o en quarantena, caldrà que la brossa es gestioni d’acord a les mesures preventives de seguretat que estableix Salut.

113. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?

Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d’aliments quan hi hagi risc que es facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d’evitar el malbaratament i alhora amb l’objectiu d’abastir els col·lectius més vulnerables a través de bancs d’aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l’activitat corresponent i respectant les mesures de prevenció establertes per l’autoritat per a la COVID-19 i per a la manipulació d’aliments.

114. Puc beure o agafar aigua d’una font pública?

Atès que són instal·lacions on pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si és necessari fer-ne servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés.

115. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili?

Sí, en cas de situació de violència masclista poden sortir del seu confinament per anar a un servei d’acolliment d’emergència o bé adreçar-se a una comissaria de policia o al jutjat a denunciar-ho. També pot fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

116. (nova pregunta) Està previst facilitar mascaretes als ciutadans?

Està previst facilitar-ne a través de les farmàcies amb la targeta sanitària (previst a partir del dilluns 20 d’abril). El dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril està previst facilitar mascaretes als principals nodes de transport públic per a les persones que es desplacin per motiu de la seva activitat laboral i ho necessitin. És imprescindible evitar acudir massivament a recollir mascaretes a qualsevol d’aquests punts de distribució.

 

Sobre l’obertura d’activitats comercials o similars.     Sobre la mobilitat.       Altres.

 

Podeu imprimir el document adjunt que hi ha a continuació:

 

Adjunt noticia: PDF icon Download questionari_restriccions_covid19_v20200412_20h_revisat.pdf.pdf.pdf (862.86 KB)