ACORD PER TAL DE FER EL PAGAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

En el Ple Municipal celebrat el dia 10 de gener de 2022, es va aprovar per unanimitat fer el pagament d'impostos estatals, per part de l'Ajuntament de L'Esquirol, a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Les administracions públiques hem d'animar al Govern de Catalunya perquè destini els recursos suficients per afavorir que l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal que pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya a través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de proximitat, seguretat, eficiència i simplificació que la política de recaptació tributària requereix.

La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis.

Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord amb el marc legal esmentat. Això no obsta, però, a què entre elles es puguin dur a terme convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 5.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i les comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels tributs.

Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien les transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC.

Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals, que habitualment recaptava l’AEAT, a l’ATC és una acció que té un encaix legal i que, a més, dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la presentació de la documentació a les diferents administracions.

Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes.

Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. En aquest sentit, aquesta ja ha signat molts convenis de recaptació d’impostos amb ajuntaments i diputacions, fet que provoca una implantació cada vegada més forta a tot el territori, així com una visió d’ens recaptatori, més enllà de les actuacions merament locals. Cal, ara, que els governs locals actuem de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment propera als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia necessària.