PLE ORDINARI

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dilluns, 13 maig, 2024 - 19:00

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
 2. SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU, A CELEBRAR EL DIA 9 DE JUNY DE 2024.
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES INDIVIDUALS D’ALT NIVEL, RESIDENTS AL MUNICIPI DE L’ESQUIROL, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, I DE CONVOCATÒRIA PER AL SEU ATORGAMENT.
 4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI POLIVALNET A LA CARRETERA DE QUATRE CAMINS NUM. 5 EN AQUEST MUNICIPI.
 5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2025.
 6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 4T TRIMESTRE DE 2023 I 1R TRIMESTRE DE 2024, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE AGBAR.
 7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
 8.  DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 9.  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRE DE 2024.
 10. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R TRIMESTRE DE 2024.
 11. PRECS I PREGUNTES.