PLE ORDINARI

Sala de Plens de l'Ajuntament de L'Esquirol, carrer Nou, 1

dilluns, 8 gener, 2024 - 19:00

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
  2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2024, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.
  3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT, DE LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE (FASES 1, 2 I 3), DEL PROJECTE BÀSIC I EL PROJECTE EXECUTIU, LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA EL CABRERÈS PER A UN INSTITUT ESCOLA DE 1 LINIA D’INFANTIL I PRIMÀRIA I 1 LINIA D’ESO, FASE 1.
  4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE L’ESQUIROL.
  5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM TITULADA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ DE LA ZONA PAI. MODIFICACIÓ ARTICLE 142. ZONA DE PROTECCIO NATURAL PAISATGÍSTICA.
  6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2022.
  7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
  8. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  9. PRECS I PREGUNTES.