Educació

Llar d'infants L'Esquirol

L'escola bressol de l'Esquirol, és de titularitat municipal i acull nens de 1 a 3 anys. La llar d’infants té en aquest moment una capacitat per acollir 54 nens. 

Telèfon de contacte 938 568 935.

Curs 2015/2016

El calendari i l'horari del curs 2015-2016, d'acord amb el reglament d'atenció a la infància i a les famílies, són els següents

Calendari

De setembre a juliol, tret de les vacances i les festes
El mes de juliol seran lectives les tres primeres setmanes
Començament dels curs: 2 de setembre


Vacances

Nadal: del 24 de desembre al 7 de gener.
Setmana Santa: entre dijous sant i dilluns de Pasqua
Estiu: tot l'agost


Festes

Les festes locals, nacionals i estatals

Horari educatiu

De 8 del matí a 2/4 d'1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda
El dinar i el monitoratge, entre 2/4 d'1 del migdia i les 3 de la tarda, són un servei de l'associació de mares i paresCEIP El Cabrerès

Telèfon de contacte 938 568 080


Memòria del Consell Escolar Municipal de L'Esquirol, corresponent al curs 2011/2012

Aprovada per la sessió ordinària del CEM del 22 de novembre de 2012

Premi de batxillerat. Ajuntament de l’Esquirol

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

L’Ajuntament de  l’Esquirol convoca la vuitena edició del premi al millor treball de recerca de batxillerat.

Amb aquest premi, l’Ajuntament pretén potenciar l’interès dels alumnes de batxillerat per la investigació, amb especial atenció a treballs l’objectiu dels quals tingui més relació amb el municipi i el seu entorn, sigui quin sigui l’àmbit disciplinari de la recerca, i estimular, alhora, la recerca d’aquests estudiants en tots els àmbits de la nostra societat.

Més enllà de l’objectiu prioritari ja definit, la convocatòria d’aquest premi pot ajudar a acostar els joves estudiants i el conjunt de la ciutadania a l’administració local.

Convocatòria del premi al millor treball de recerca de batxillerat concedit per l’Ajuntament de l’Esquirol. Curs 2014-2015
 

BASES

 1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2014-2015.
 2. Els treballs que es presentin hauran de ser originals i hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció del centre de secundària on estudia l’autor, en la forma que s’especifica al punt 9.
 3. El treball guanyador obtindrà un premi consistent en 700 €.
 4. El guanyador podrà fer una breu presentació del treball el dia de lliurament del premi.
 5. El jurat estarà format per l’alcalde o persona en qui delegui, que el presidirà, i per quatre persones més escollides pel consistori.
 6. Els membres del jurat hauran d’abstenir-se de valorar els treballs de recerca l’autor dels quals hi tingui alguna relació familiar o professional.
 7. El premi es concedirà tenint en compte:
  • El rigor i el tractament científic
  • L’originalitat del tema
  • La metodologia utilitzada
  • La presentació formal
  • L’ús de la llengua
  • La visió crítica de la realitat analitzada, si s’escau.
  • En igualtat de condicions respecte als aspectes anteriors, es valorarà el grau de relació de l’objecte del treball amb el municipi de  l’Esquirol i el seu entorn.
 8. El premi es podrà declarar desert si es considera que cap dels treballs té prou qualitat per ser premiat.
 9. S’hauran de presentar dos exemplars acompanyats d’un CD amb tot el contingut del treball, i amb un resum del treball de 600 caràcters. Els treballs es presentaran sota pseudònim acompanyats d’un sobre tancat que contindrà la identificació de l’autor (nom, adreça postal, telèfon i adreça electrònica) i una certificació del centre amb el vist-i-plau de la direcció, fent-hi constar clarament que s’opta al premi d’aquesta convocatòria. Es presentaran a les oficines de l’Ajuntament (carrer Nou núm. 1, 08511 L’Esquirol, tel. 938568000). Si s’envien per correu o per missatgeria, la data vàlida de lliurament serà la que consti a l’administració de correus o a l’empresa de missatgeria.
 10. El termini màxim de recepció dels treballs serà el dia 17 d'abril de 2015, fins a les 14 hores.
 11. El lliurament del premi es farà públicament a la sala de plens de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde o persona en qui delegui, l’últim dissabte de juny del 2015.
 12. La propietat intel•lectual del treball premiat serà de l’autor. Tot i això, l’autor autoritza a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó - L’Esquirol la publicació i difusió del treball a través dels mitjans que consideri oportuns, citant-ne sempre la font. Els treballs no premiats s’hauran de recollir abans de l’11 de setembre. Premis gua